top of page

Виховна робота

Основні принципи виховної роботи у Комунальному закладі вищої освіти
«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»

В основу діяльності колективу коледжу з виховання студентів покладені нормативні документи, що стосуються студентського життя та виховної роботи, а саме:

 • Загальна декларація прав людини;

 • Конституція України;

 • Закон України «Про освіту»;

 • Закон України «Про фахову передвищу освіту»;

 • Закон України «Про вищу освіту»;

 • Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти»;

 • Національна програма виховання учнівської та студентської молоді;

 • Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України;

 • Концепція громадянської освіти в Україні;

 • Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") та інші діючі нормативно-правові акти.

 

Метою виховної діяльності в Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» є надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань стосовно української державності та національної ідеї, формування активної громадської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і активної особистості сформованої як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець і сім’янин.

Основними формами виховної роботи зі студентами коледжу є:

 • виховання під час навчальних занять та годин куратора;

 • позаурочна та індивідуальна робота;

 • заняття в спортивних секціях, творчих колективах, клубах за інтересами;

 • участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів, зльотів;

 • робота в органах студентського самоврядування;

 • виховна робота в гуртожитках.

 

Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:

 • національно-патріотичне виховання;

 • адаптація студентів нового набору;

 • інтелектуально-духовне виховання;

 • превентивне та правове виховання;

 • морально-етичне виховання;

 • екологічне виховання;

 • художньо-естетичне виховання;

 • трудове виховання;

 • сімейно-родинне виховання;

 • профорієнтаційне виховання;

 • фізично-оздоровче виховання.

 

Основні завдання виховної роботи:

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;

 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

 • сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

 • формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

 • формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

 • відновлення і вшанування національної пам’яті;

 • ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти тощо;

 • формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави;

 • відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

 • забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психологічного та духовного здоров’я;

 • забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб та почуттів;

 • вироблення екологічної культури, розуміння необхідності гармонії її відносин із природою;

 • формування у студентів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися шкідливих звичок.

 

Пріоритети виховної роботи в коледжі

Стержнем виховної роботи серед студентської молоді коледжу є її фахове самоутвердження і система цінностей, яка й становить виховний потенціал гуманітарної освіти.

В діяльності студента домінує той вид, що відповідає конкретизованим цілям і завданням виховання, які визначаються на основі вивчення рівня вихованості, професійної спрямованості, національно-громадянської зрілості, потреб та інтересів кожної особистості.

Система визначених цінностей, які становлять змістову суть національного виховання, обґрунтовуються науково-філософськими, теоретико-методологічними і морально-духовними засадами українознавства.

logo PDF.png
logo PDF.png

Плата за гуртожиток:

6040 грн

(604 грн/міс.)

Вільні місця:

немає

logo PDF.png
logo PDF.png
PDF.jpg

Звіт про виховну роботу в Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» 2021-2022 н.р. (І семестр)

Вересень 2021

Жовтень 2021

Листопад 2021

Грудень 2021

bottom of page