top of page

Публічна інформація

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ПРАВОЗНАВСТВО"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО"

Запит_на_публ_інф

Запит на публічну інформацію

Загальна інформація

У запиті на публічну інформацію необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

Відповідь на запит надається протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

 

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Запит на публічну інформацію, розпорядником якої є Коледж, можна подати:

поштою на адресу:

23000, Вінницька обл., м. Бар, майдан М. Грушевського,1

особисто за адресою: 

23000, Вінницька обл., м. Бар, майдан М. Грушевського,1

на електронну адресу:

bar_bpu01@ukr.net

Законодавство України про доступ до публічної інформації:

 • Закон України "Про доступ до публічної інформації";

 • Закон України "Про інформацію";

 • Закон України "Про захист персональних даних".

Щодо особливостей розгляду запитів на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану

Пунктом 3 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» передбачено можливість обмеження реалізації окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина, в тому числі й прав, передбачених статтею 34 Конституції України.

Обмеження доступу до інформації може бути застосоване лише відповідно до положень частини 3 статті 34 Конституції України, статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно.

 

Частиною шостою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили.

 

Обставини непереборної сили – надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, зокрема загроза війни, збройний конфлікт, ворожі атаки, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна тощо.

 

З огляду на зазначене, звертаємо увагу на те, що у разі наявності обставин непереборної сили, які неминуче можуть загрожувати життю чи здоров’ю працівників навчального закладу, вимушеним призупиненням роботи Коледжу, наприклад під час оголошення повітряної тривоги, розгляд запитів на інформацію Комунальним закладом вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» призупиняється та відстрочується на період існування таких обставин.

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, а також у інших розпорядників, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Просимо звернути увагу, що у разі наявності надзвичайних обставин, які неминуче можуть загрожувати життю чи здоров’ю працівників навчального закладу, вимушеним призупиненням роботи Коледжу під час оголошення повітряної тривоги, аварійними відключеннями електроенергії можливі тимчасові затримки розгляду звернень громадян.

Про доступ до публічної інформації

У демократичних країнах існує потреба забезпечення права на доступ до інформації, якою володіють органи державної влади та юридичні особи публічного права, тобто доступу до публічної інформації. Для того, щоб демократичне суспільство відповідало принципам демократичності, його члени повинні мати доступ до інформації, яка дотична до процесу вирішення питань, безпосередньо пов’язаних з їхніми інтересами. Адже, органи державної влади та юридичні особи публічного права приймають рішення та здійснюють свою політику від імені громадян, що робить їхню діяльність підзвітною. А отже, держава має забезпечити доступ громадян до публічної інформації в пасивний та активний спосіб, що передбачає не лише обов’язок висвітлення інформації про діяльність органів державної влади, але й надання громадянам публічної інформації за їх запитами.

Реалізація права на доступ до публічної інформації є одним із важливих завдань для українського громадянського суспільства та правової держави. Прийняття Верховною Радою України Закону «Про доступ до публічної інформації» стало важливим кроком у сфері дотримання конституційних прав та свобод людини та громадянина в Україні. Особливістю доступу до публічної інформації є набуття органами влади більшої відкритості та прозорості для громадян, що значно зменшує можливість зловживань та порушень.


Саме рух назустріч влади і суспільства стане основою успіху в реалізації права громадян на доступ до публічної інформації. Відповідно до Закону України публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Інформація з обмеженим доступом теж є публічною, і на неї поширюється дія Закону. Доступ до такої інформації може бути обмежений за умови додержання вимог Закону.

Закон України «Про доступ до публічної  інформації» створив механізм для контролю  за органами державної влади та надав  право доступу громадян до публічної інформації.

Місце знаходження роботи із публічною інформацією в приміщенні навчального закладу:

23000, Вінницька обл., м. Бар, майдан М. Грушевського,1 (кабінет юрисконсульта)

ПРАВА ГРОМАДЯН,  ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
«Про доступ до публічної інформації»

1. Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право: 

 • знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

 • доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

 • вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

 • на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

 • на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо), особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

Оскарження порушення права на інформацію

Запитувач  має  право оскаржити:

 • відмову  в  задоволенні  запиту  на   інформацію;

 • відстрочку  задоволення  запиту  на  інформацію;

 • ненадання  відповіді  на  запит  на інформацію;

 • надання  недостовірної  або неповної  інформації;

 • несвоєчасне  надання  інформації;

 • невиконання  розпорядниками обов’язку  оприлюднювати інформацію  відповідно  до  статті 15  Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

 • інші  рішення,  дії  чи  бездіяльність розпорядників  інформації,  що порушили  законні  права  та  інтереси  запитувача.

Куди  можна  скаржитися?

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

За  що  настає  юридична відповідальність?

 

 1. ненадання відповіді на запит;

 2. ненадання інформації на запит;

 3. безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

 4. неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

 5. надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

 6. несвоєчасне надання інформації;

 7. необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

 8. нездійснення реєстрації документів;

 9. навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

 

Порушення права на інформацію та права на звернення тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Терміни виконання запитів на отримання публічної інформації

Статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначені строки розгляду запитів на інформацію. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.


У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.


Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

bottom of page