Конференції

Міністерство освіти і науки України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Національна академія педагогічних наук України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж

імені Михайла Грушевського»

Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»

Українська академія акмеології

 

 

26 травня 2022 року

у Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж

імені Михайла Грушевського», відбудеться Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми збереження національної ідентичності освітньої системи України в контексті євроінтеграційних процесів»

з публікацією у фаховому збірнику наукових праць та збірнику матеріалів конференції (тези).

 

Для обговорення на конференції пропонуються такі питання:

1. Інноваційні технології у закладах вищої освіти: ефективність, реалії, проблеми.

2. Науково-методичне забезпечення як основа успіху сучасного закладу освіти.

3. Психолого-педагогічний супровід розвитку та становлення сучасного педагога.

4. Особистісно-професійна компетентність освітян сучасності в умовах інноваційних змін в освіті.

5. Морально-етичне виховання як основа сучасної освітньої системи.

 

Для участі у конференції просимо надіслати до 20 травня 2022 р.:

 • заявку із зазначенням відомостей про учасника (прізвище, ім'я по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, телефон, е-mаіl (обов’язково), назву доповіді, а також інформацію про необхідність житла на період конференції;

 • наукову статтю (або тези), оформлену з урахуванням нижче зазначених вимог;

 • рецензію доктора (кандидата) наук для авторів без наукового ступеня;

 • копію документа про оплату організаційного внеску у розмірі 200 грн. (для членів Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» – 100 грн.) (в оргвнесок входить друк тез у збірнику матеріалів конференції, програми конференції, сертифікату та пересилка Новою поштою)

 • копію документа про оплату статей: друк статті в фаховому збірнику: 1 сторінка – 80 грн (враховуючи DOI), для членів Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 1 сторінка – 60 грн.).  

 

Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції окремим збірником (тези), а також наукові статті у фаховому збірнику (друковані видання).

Статті надсилати за електронною адресою: morozmaja@i.ua (контактна особа: Мороз Майя Олександрівна – 0963194307).

До друку прийматимуться статті, перевірені програмою антиплагіат (https://drive.google.com/file/d/1Qwct3qmOXvZHwcYklezLzvGFhPSYdZmo/view?usp=sharing)

 

Кошти за оргвнесок та статті надсилати на карту Приватбанку 4149 6293 8583 2498. Отримувач – Мороз Майя Олександрівна.

Матеріали конференції будуть розміщені на сайтах Барського гуманітарно-педагогічного коледжу, Інституту модернізації змісту освіти, Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».

У разі карантинних заходів, конференцію планується провести в режимі  онлайн.

 

Робота конференції передбачає пленарне засідання, а також професорські читання, розраховані на аудиторію студентів та викладачів. Бажаючі долучитися до заходів конференції в якості слухачів, матимуть можливість отримати (за бажанням)  електронні сертифікати про підвищення кваліфікації (в обсязі 6 годин) на безоплатній основі.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

1. Кількість сторінок – 3-5.
2. Формат тексту – Microsoft Word (файли .doc, .docx);
3. Мова – українська;
4. Усі поля – 2 см;
5. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14;
6. Міжстроковий інтервал – одинарний, абзац – 0,75 см.
7. Назва статті (кегль 14, усі літери прописні, шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру);
8. ПІП автора (-ів) повністю (кегль 14, шрифт – напівжирний, вирівнювання по правому краю);
9. Учений ступінь, академічне звання, посада, місце роботи (навчання) (вирівнювання по правому краю);
10. Електронна пошта автора (-ів);
11. Через стрічку – основний текст (вирівнювання по ширині);
12. Список літератури – в кінці статті в порядку використання джерел у тексті.

 

РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ

1. Загальні вимоги

У фаховому збірнику «Нові технології навчання» публікуються оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного й експериментального характеру з різних галузей науки українською, англійською, російською та польською мовами.

До друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового видання).

Обсяг рукопису – від 0,5 до 1 авторського аркуша (20 000–40 000 друкованих знаків).

Подані на розгляд редакційної колегії статті мають відповідати встановленим вимогам і містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі.

Кожна стаття має містити метадані. Вони публікуються у виданні, на сайті видань і зберігаються в інформаційних і наукометричних базах.

Метаданими є:

УДК – подають окремим рядком, ліворуч перед відомостями про авторів.

Відомості про автора (авторів) вказують праворуч над назвою публікації (команда – вирівнювання по правому краю тексту) із зазначенням імені і прізвища; рядком нижче – наукового ступеня і вченого звання; ORCID ID; посади, місця роботи (повна назва); назви країни, e-mail. Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням.

 

Назву публікації подають прописними (заголовними) літерами жирним накресленням одним абзацом (команда – вирівнювання по центру тексту). Якщо публікацію подано частинами в кількох випусках видання, її назву змінювати не дозволено. Окрім того, у підрядковій примітці до назви публікації потрібно наводити відомості про її продовжування чи закінчення («Продовження (Закінчення). Початок див. ...» (і наводять номер(и) випуск(-ів) видання, в якому було надруковано попередні частини цієї публікації).

Анотацію мовою тексту публікації розміщують перед текстом публікації та після її назви. Обсяг – не менше 1800 знаків із пробілами.

Рекомендовані пункти анотації:

 • мета / завдання дослідження;

 • методологія / методи / наукові підходи;

 • основні результати дослідження;

 • перспективи подальших студіювань;

 • практичне значення досягнутих результатів, вплив на суспільство, політику;

 • оригінальність дослідження.

 

Ключові слова (6-8) подають окремим рядком після анотації, позначаючи «Ключові слова» (ці два слова виділяють жирним та курсивним накресленням).

Анотацію російською мовою, яка є перекладом анотації з мови тексту публікації та включає прізвище та ім’я автора, назву статті. Якщо матеріал поданий до публікації написаний англійською або іншими європейськими мовами, то замість російської анотації в обов’язковому порядку подається анотація українською мовою.

Розширена анотація англійською мовою подається у кінці тексту (після Списку використаних джерел та літератури, перед References) та включає такі складові:

 • прізвище та ім’я автора (авторів). Назва статті англійською мовою (курсив напівжирний);

 • текст анотації (курсив). Обов’язкові вимоги до анотацій англійською мовою: інформативність (без загальних слів); оригінальність (не копіювати скорочену анотацію, подану національною мовою); змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованість (можливо, навіть рубрикація, як у статті: предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, область застосування результатів, висновки); "англомовність" (якісна англійська мова); компактність (обсяг 2000 знаків).

 

Предмет, тему, мету роботи вказують у тому випадку, якщо вони не чітко виписані в заголовку статті. Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті реферату. Метод (методологію) проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або їх розробка становить самостійну частину роботи.

Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає"). У англомовному тексті слід застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних (в тому числі в англомовних спеціальних текстах), застосовують у виняткових випадках або дають їх визначення при першому вживанні.

Перелік ключових слів англійською мовою з підзаголовком Key words: (курсив напівжирний);

Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [7, с. 123], де 7 – номер джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231 зв].

 

Список використаних джерел, оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання з бібліографічних посилань»;

References. Список літератури у блоці References має бути оформлений відповідно до міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA (American Psychological Association (APA) Style), коли рік публікації наводиться у круглих дужках після імені автора. Наявні в статті посилання на архівні джерела – не включають.

 

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:

Для оформлення кириличних цитувань необхідно транслітерувати:

а) імена авторів; б) назви видань; в) назви статей; варіант: наводиться авторський англійський варіант назви статі, якщо він наявний у публікації.

Рекомендовані онлайнові транслітератори можна знайти за адресами:

При транслітеруванні необхідно звернути увагу на написання прізвищ авторів латиницею! У більшості сучасних видань наявні назви та прізвища авторів англійською мовою. Транслітерацію прізвищ здійснюють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 4 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Назви періодичних видань (журналів) потрібно наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN (можна перевірити на сайті журналу або в наукових онлайнових базах – elibrary.ru, sciencedirect.com, «Наукова періодика України» та багатьох інших).

 

У блоці References наприкінці кожного бібліографічного запису в квадратних дужках необхідно вказувати англійською мовою мову оригіналу видання [in Ukrainian] [in English] [in Russian].

 • підзаголовок «Список використаних джерел» (окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 14 пт, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю);

 • джерела нумеруються й організовуються в переліку посилань у порядку їх згадування в тексті порядковий номер зазначається у квадратних дужках перед бібліографічним описом;

 • список використаних джерел рекомендуємо складати з не менш ніж 10 і не більш ніж 30 найменувань (шрифт – 10 пт);

 • самоцитування авторів подання за списком використаних ними джерел не може перевищувати 15 % від загальної кількості джерел;

 • у списку джерел повинні бути видання, що індексуються у Scopus/WoS.

 

Дата надходження публікації до редакції арабськими цифрами, після бібліографічного списку, ліворуч.

 

2. Вимоги до оформлення тексту

Матеріали подаються у друкованому вигляді (папір формату А4) та на електронному носії (компакт-диск, e-mail) в форматі Microsoft World. Основний текст статті (шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; поля дзеркальні: верхній – 20 мм, нижній – 20 мм, зсередини – 20 мм, ззовні – 20 мм., абзацний відступ – 12,5 мм; оформлюються згідно з ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках».

Формат файлу – .DOC, .DOCX або .RTF.

 

Текст потрібно набирати без переносів слів. Абзацні відступи форматувати за таким алгоритмом: виділити необхідний текст; у діалоговому вікні «Абзац» виставити такі параметри: вирівнювання – по ширині, відступ справа – 0 см, відступ зліва – 0 см, інтервал перед – 0 пт, інтервал після – 0 пт, міжрядковий інтервал – 1,5 рядка. Заборонено форматувати абзаци за допомогою пробілів і табулятора.

Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою – М. Тард, Е. Фромм, К. Юнг, К. Ясперс та інші. На початку зазначається ім’я, а потім прізвище вченого. Необхідно виокремлювати зарубіжних та вітчизняних дослідників.

Таблиці створювати автоматично через меню «Таблиця – Вставити таблицю» й нумерувати послідовно. Праворуч над назвою таблиці розміщувати напис «Таблиця» із зазначенням її номера (виділяти курсивним накресленням). Назву таблиці наводити посередині сторінки симетрично до тексту, виділивши жирним накресленням. На всі таблиці мають бути посилання у тексті («табл. ....», «у табл. ...», «див. табл. ...»).

Ілюстрації до тексту подавати окремими файлами у форматі .JPEG з послідовною нумерацією арабськими цифрами та підписом. Посилання на ілюстрації в тексті вказувати їх порядковим номером («рис. ...», «фото ...», «схема ...»).

 

При набиранні тексту слід дотримуватись таких загальних норм:

 • Між словами ставити тільки один пробіл.

 • Розрізняти тире (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів. Під час друку має позначення маленької горизонтальної рисочки (-), та не відокремлюється пробілами від слів. Тире – це розділовий знак, що вживається для позначення прямої мови, пауз, перед це (це є), оце, то, ось (це) значить. Тире у тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами.

 • Не відділяти від попередньої цифри знак градуса, мінути, секунди, процента (25°; 5'; 30''; 77%).

 • Відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; № 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд.; 150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.).

 • Відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (В.А. Лавренов); скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа).

 • Скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс).

 • Лапки використовувати у варіанті “ ”.

 • Апостроф має виглядати так – ’.

 • Використовувати арабські чи римські цифри згідно з традицією.

 • Дати подавати через тире без пробілів. Перед скороченнями р., рр., ст. ставити нерозривний пробіл. Якщо дати наводити в дужках, то «рр.» не писати (1861 р., 1945–1947 рр., (1945–1947), ХV–XVIII ст.). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставити тире з пробілами: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску (2017/2018 навчальний рік; 2012/13 бюджетний рік).

 • Часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (липень–серпень; 36–44).

 • У цифрових даних, що включають більше п’яти цифр, після кожних трьох цифр ставити нерозривний пробіл (13 255; 457 357; 46 532,5 кг.)

 • Будь-які зроблені автором уточнення, коментарі, виділення тощо, які вставляють у цитату, слід оформляти за таким шаблоном: [текст. – Авт.].

 

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються зовнішньою рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у друкованому та сканованому вигляді.

 

Редакційна колегія не розглядатиме статті, які не відповідають вказаним вище вимогам.

Редакційна колегія має право редагувати й скорочувати подані матеріали. Неопубліковані статті, а також електронні носії й ілюстрації авторові не повертаються.

За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.

 

__________________________________________

Місце проведення конференції:

м. Бар Вінницької області, КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»

 

Початок пленарного  засідання – 26 травня 2022 р о 10:00.Далі див. Інформаційний лист

 

Сертифікати вебінару

«ІННОВАЦІЇ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ: ТЕОРІЯ В ПРАКТИЦІ»

S1.gif
Копія PDF.PNG

Сертифікати  семінару-тренінгу 

з використання додатків Google

(GSuite for Education) у професійній діяльності

Сертифікати курсів.jpg
Копія PDF.PNG

Сертифікати

учасників творчого конкурсу
"До майбутнього - через творчість"
27 березня 2021 року

Сертифікат270321.jpg
Копія PDF.PNG

Сертифікати  участі у 

міжрегіональному вебінарі "Нова українська школа: впевнений поступ освітньої реформи"

Сертифікат 23.03.21.PNG
Копія PDF.PNG