top of page

Практична підготовка

  Практична підготовка є важливим етапом у системі фахової підготовки, першою ланкою професійного становлення майбутніх учителів, вихователів, юристів та журналістів. Під час практики закладаються основи майбутньої професійної діяльності, відбувається оволодіння фаховою майстерністю; формуються професійні якості особистості, зміцнюється інтерес до майбутньої професії. Практика створює реальні можливості для формування готовності студентів-практикантів до професійної діяльності. Вона є важливою складовою освітнього процесу усіх спеціальностей.

   Практична підготовка студентів у Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» організовується і проводиться згідно з вимогами Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту».

 Організація практики відповідає Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., № 93; навчальним планам спеціальностей, освітньо-професійним програмам підготовки фахівців. 

  Основними організаційно-методичними документами, що регламентують діяльність студентів і керівників практики, є Положення про педагогічну практику на спеціальностях 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»; Положення про практику на спеціальностях 081 Право та 061 Журналістика; наскрізні та робочі програми практик, розроблені викладачами кафедр та фахових циклових комісій.

  Педагогічна практика проводиться на базі кращих ЗЗСО та ЗДО м. Бара, оздоровчих закладів області та держави, де створені належні умови, є достатнє навчально-методичне забезпечення. До керівництва практикою залучаються досвідчені педагогічні працівники, котрі мають перспективний досвід роботи, високі кваліфікаційні категорії.

  Із базами практики укладаються відповідні договори на її проведення.

 Реалізація творчого потенціалу майбутнього фахівця, його формування як професіонала, можуть бути успішними лише в умовах цілеспрямованої й педагогічно організованої навчальної, позанавчальної та практичної діяльності студента  під час різних видів практики.

  Перед початком кожного виду практики проводиться настановча конференція, на якій студенти детально ознайомлюються з завданнями, змістом, планом практики, вимогами до оформлення документації та правилами ТБ, БЖД і культури поведінки студента-практиканта. Після закінчення терміну практики студенти готують звіти про виконання програми.

  В умовах пандемії організація практичної підготовки студентів здійснюється дистанційно.

Графік проведення заліків з переддипломної практики
Розклад пробних уроків в 1-МБШ групі
Розклад пробних уроків в 31-М групі
Розклад пробних уроків в 31-ОМ групі
Розклад пробних уроків в 31-Ш групі
bottom of page