top of page

Науково-методична робота

DSCF4110.JPG
DSCF4107.JPG
DSCF3621.JPG
DSCF1723.JPG

   Науково-методична робота в коледжі здійснюється відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про заклад вищої освіти, Статуту навчального закладу і передбачає такі напрямки роботи:

 • методичне забезпечення реалізації навчальних програм;

 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання;

 • забезпечення реалізації принципів гнучкості, наступності, прогностичності освіти;

 • удосконалення педагогічної, професійної майстерності науково-педагогічних та педагогічних працівників, їх загальної культури; створення мотивації та умов для професійного навчання (зростання);

 • інформаційне забезпечення науково-педагогічних та педагогічних працівників із сучасних проблем педагогіки, психології, фахових методик, управління педагогічними процесами;

 • організаційно-методична допомога викладачам у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадження результатів наукових досліджень, перспективного досвіду, педагогічних технологій.

В умовах інтенсивного розвитку освіти науково-методична робота у КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» спрямована на вирішення ряду завдань:

 • створення умов для підвищення кваліфікації педагогів, розвиток їх педагогічної майстерності, розкриття творчого потенціалу, активну співпрацю з освітніми вітчизняними та зарубіжними закладами, що дає можливість здійснювати спільні наукові дослідження, розширювати освітянський науково-інформаційний простір.

Зазначені інтеграційні процеси в закладі реалізуються через:

 • органічну єдність змісту освіти і програм науково-методичної діяльності;

 • створення відповідних стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників, з урахуванням досягнень сучасної науки і техніки;

 • організацію науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тематичних читань, творчих конкурсів, олімпіад, вебінарів тощо.

Наявне навчально-методичне та інформаційне забезпечення коледжу дозволяє постійно вдосконалювати форми і методи проведення занять, упроваджувати сучасні прогресивні методи активного навчання, створювати нові навчально-методичні комплекси з метою подальшого вдосконалення методичного забезпечення дисциплін.

У коледжі значна увага приділяється розширенню та поглибленню роботи зі створення авторських навчальних програм, спецкурсів, підручників, методичних посібників тощо. Науково-методична робота здійснюється з урахуванням наявного наукового потенціалу і в напрямку вирішення проблем нового змісту освіти, методики навчання та виховання.

У закладі підтримуються зусилля молодих науковців щодо виконання дисертаційних досліджень, покращення інформаційного забезпечення наукової діяльності, участі в наукових конференціях і семінарах. Науково-педагогічні працівники коледжу працюють над темами, пов'язаними з удосконаленням методик формування професійної компетентності здобувачів освіти, створенням освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців засобами інформаційних технологій, змістом фахової підготовки педагога, проблемами оновлення змісту та вдосконалення методів вивчення окремих дисциплін тощо.

У коледжі діє методичний кабінет, в якому зосереджені методичні рекомендації, вказівки, методичні та інформаційні бюлетені, зразки планів занять, методичні розробки. Систематично проводяться заняття семінару підвищення психолого-педагогічної майстерності викладачів (конференції, круглі столи, тренінги, педагогічні читання, дискусії, індивідуальні консультації тощо) та семінари з правової освіти для кураторів груп та вихователів гуртожитку.

Методична та вчена ради розглядають питання комплексного методичного забезпечення дисциплін, комп’ютеризації навчального процесу, кредитно-модульної системи організації навчання, міжпредметних зв’язків, застосування інноваційних технологій навчання, системи роботи з обдарованими студентами, критеріїв оцінювання знань здобувачів освіти тощо.

Педагогічна та адміністративна ради розглядають питання якості підготовки фахівців, проблеми освітнього процесу, такі як адаптація студентів-першокурсників, аналіз рівня знань студентів, профорієнтаційна робота, стан комп’ютеризації, результати самостійної роботи, підготовки і захисту курсових робіт, результати проходження практики, формування здорового способу життя студентів тощо.

Уся навчально-методична робота викладачів КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» охоплює вибір і опрацювання методичних проблем довгострокового характеру в рамках реалізації проблемних питань коледжу. На основі цього здійснюється розробка навчально-методичних матеріалів: робочих програм фахових дисциплін із внесенням змін відповідно до стандартів вищої освіти, інформаційних та навчально-методичних пакетів до вивчення курсів, засобів тестового проміжного і підсумкового контролю, інструктивних матеріалів до практичних, семінарських занять, завдань для самостійної роботи студентів, опорних конспектів лекцій, дидактичного мультимедійного забезпечення до електронного супроводу при викладанні фахових навчальних дисциплін.

Викладачі активно працюють у напрямку підготовки та видання авторських навчально-методичних посібників, методичних розробок та вказівок для покращення роботи викладачів та студентів. Авторами кращих із них є викладачі: Бурса А. І., Дікун І. А., Лебединська Т. М., Мороз М. О., Самборська О. Д., Слободянюк І. Ю., Федорчук Н. А., Поберецька В. В. та інші.

У навчальному процесі, зокрема з організації самостійної роботи, впроваджуються сучасні інформаційні засоби, які сьогодні є невід’ємною частиною методичного забезпечення в коледжі.

Поряд із традиційними формами навчання в освітньому процесі застосовуються інноваційні технології, які на основі належної матеріально-технічної бази та при високому професіоналізмі викладачів забезпечують високу якість теоретичної та практичної підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавра та молодшого бакалавра, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Викладачі коледжу активно включилися в інноваційні процеси, що відбуваються в навчальному закладі. Пріоритетними напрямками діяльності є:

 • впровадження інноваційних технологій навчання, інтерактивних методів з використанням інформаційних технологій;

 • розробка методичних матеріалів нового покоління, зокрема електронних;

 • проведення навчальних занять у сучасних формах (тренінгах, відеолекторіях, науково-теоретичних та науково-методичних конференціях, семінарах, круглих столах, вебінарах тощо).

На основі Положення про організацію освітнього процесу в КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» розроблені методичні вказівки щодо вивчення фахових дисциплін. При вивченні тем застосовуються різні методи навчання:

 • інформаційні (проблемні лекції, розповіді, бесіди тощо);

 • пошукові (дискусії, ділові ігри, конкурси, вирішення проблемних ситуацій);

 • методи самостійного навчання.

У методичному центрі навчального закладу створено портфоліо навчальних дисциплін спеціальностей. Портфоліо містять навчальні робочі програми, відповідне методичне забезпечення дисциплін, як необхідний супровід лекційно-семінарської та індивідуально-практичної форм навчання.

Викладачі коледжу беруть активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій, публікують власні наукові та науково-методичні напрацювання у періодичних фахових виданнях.

Щорічно на базі коледжу проводяться науково-практичні та науково-теоретичні конференції та семінари. Цьогоріч планується проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України», яка відбудеться 20 квітня 2021 року.

Викладачі коледжу спільно зі студентами працюють над проблемами у галузях шкільної педагогіки та психології. Результати студентсько-викладацьких досліджень із фахових методик (методика навчання української мови, каліграфія, ТОМ з методикою навчання каліграфії, основи природознавства з методикою навчання, теорія і методика фізичного виховання, музичне виховання з методикою навчання, образотворче мистецтво з методикою навчання, методика трудового навчання з практикумом) відображені у щорічних збірниках статей журналів «Студентський вісник», «Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури», а також у наукових викладацьких і студентських доповідях, курсових, бакалаврських роботах студентів.

Коледж співпрацює зі Львівським національним університетом імені І.Франка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені М.Коцюбинського, Сумським державним університетом, Глухівським національним педагогічним університетом імені О.Довженка, Південноукраїнським державним педагогічним університетом імені К.Д.Ушинського, Київським національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова, Кам'янець-Подільським національним педагогічним університетом. При коледжі працюють консультаційні центри Сумського державного університету та Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка.

bottom of page