Науково-методична робота

  Науково-методична робота в коледжі здійснюється відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про вищий навчальний заклад, Статуту навчального закладу і передбачає такі напрямки роботи:

- методичне забезпечення реалізації навчальних програм;
- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання;
- забезпечення реалізації принципів гнучкості, наступності, прогностичності освіти;
- удосконалення педагогічної, професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури; створення мотивації та умов для професійного навчання (зростання);
- інформаційне забезпечення педагогічних працівників із сучасних проблем педагогіки, психології, управління педагогічними процесами;
- організаційно-методична допомога викладачам у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадження результатів наукових досліджень, перспективного досвіду, педагогічних технологій.

   В умовах інтенсивного розвитку освіти науково-методична робота у ВНЗ І-ІІ р. а. спрямована на вирішення ряду завдань:

- створення умов для підвищення кваліфікації педагогів, розвиток їх педагогічної майстерності, розкриття творчого потенціалу, активну співпрацю з ВНЗ ІІІ-ІV р.а., що дає можливість здійснювати спільні наукові дослідження, розширювати освітянський науково-інформаційний простір.
   Зазначені інтеграційні процеси в закладі реалізуються через:

- органічну єдність змісту освіти і програм науково-методичної діяльності;
- створення відповідних стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників, з урахуванням досягнень сучасної науки і техніки;
- організацію науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тематичних читань, творчих конкурсів, олімпіад.

   Наявне навчально-методичне та інформаційне забезпечення закладу дозволяє постійно вдосконалювати форми і методи проведення занять, упроваджувати сучасні прогресивні методи активного навчання, створювати нові навчально-методичні комплекси з метою подальшого вдосконалення методичного забезпечення дисциплін.
   У коледжі значна увага приділяється розширенню та поглибленню роботи зі створення авторських навчальних програм, спецкурсів, підручників, методичних посібників тощо. Науково-методична робота здійснюється з урахуванням наявного наукового потенціалу і в напрямку вирішення проблем нового змісту освіти, методики навчання та виховання.
   У закладі підтримуються зусилля молодих науковців щодо виконання дисертаційних досліджень, покращення інформаційного забезпечення наукової діяльності, участі в наукових конференціях і семінарах. Науковці закладу працюють над темами, пов'язаними зі створенням освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців засобами інформаційних технологій, змістом фахової підготовки педагога, проблемами оновлення змісту та вдосконалення методів вивчення окремих дисциплін тощо. 
    У коледжі діє методичний кабінет, в якому зосереджені методичні рекомендації, вказівки, методичні та інформаційні бюлетені, зразки планів занять, методичні розробки. Систематично проводяться заняття семінару підвищення психолого-педагогічної майстерності викладачів (конференції, круглі столи, тренінги, педагогічні читання, дискусії, індивідуальні консультації і ін.) та семінари з правової освіти для кураторів груп та вихователів гуртожитку.
  Методична рада розглядає питання комплексного методичного забезпечення дисциплін, комп’ютеризації навчального процесу, кредитно-модульної системи організації навчання, міжпреждметних зв’язків, застосування інноваційних технологій навчання, системи роботи з обдарованими студентами, критеріїв оцінювання знань студентів тощо.
   Педагогічна та адміністративна ради розглядають питання якості підготовки фахівців, проблеми навчально-виховного процесу, такі як адаптація студентів-першокурсників, аналіз рівня знань студентів, профорієнтаційна робота, стан комп’ютеризації, результати самостійної роботи, підготовки і захисту курсових робіт, результати проходження практики, формування здорового способу життя студентів тощо.
   Уся навчально-методична робота викладачів навчального закладу охоплює вибір і опрацювання методичних проблем довгострокового характеру в рамках реалізації проблемних питань коледжу. На основі цього здійснюється розробка навчально-методичних матеріалів: робочих програм фахових дисциплін із внесенням змін відповідно до стандартів вищої освіти, інформаційних пакетів до вивчення курсів, засобів тестового проміжного і підсумкового контролю, інструктивних матеріалів до практичних, семінарських занять, завдань для самостійної роботи студентів, опорних конспектів лекцій, дидактичного мультимедійного забезпечення до електронного супроводу при викладанні фахових навчальних дисциплін.
   Викладачі активно працюють у напрямку підготовки та видання авторських навчально-методичних посібників, методичних розробок та вказівок для покращення роботи викладачів та студентів. Авторами кращих із них є викладачі: Білоус Л.В., Дусь Н.А.,  Кузнєцова Л.В., Мар’євич Н.К.,  Марчук С.В., Поберецька В.В. та інші.
    У навчальному процесі, зокрема з організації самостійної роботи, впроваджуються сучасні інформаційні засоби, які сьогодні є невід’ємною частиною методичного забезпечення в коледжі.
    Поряд з традиційними формами навчання в навчальному процесі застосовуються інноваційні технології, які на основі належної матеріально-технічної бази та при високому професіоналізмі викладачів забезпечують високу якість теоретичної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».
    Викладачі коледжу активно включилися в інноваційні процеси, що відбуваються в навчальному закладі. Пріоритетними напрямками діяльності є:

•впровадження інноваційних технологій навчання, інтерактивних методів з використанням інформаційних технологій;
•розробка методичних матеріалів нового покоління, зокрема електронних;
•проведення навчальних занять у сучасних формах (тренінгах, відеолекторіях, науково-теоретичних та науково-методичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо).

   На основі Положення про організацію навчального процесу в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського розроблені методичні вказівки щодо вивчення фахових дисциплін. При вивченні тем застосовуються різні методи навчання:

•інформаційні (проблемні лекції, розповіді, бесіди тощо);
•пошукові (дискусії, ділові ігри, конкурси, вирішення проблемних ситуацій);
•методи самостійного навчання.

  У методичному центрі навчального закладу створено портфоліо навчальних дисциплін спеціальності, що акредитується. Портфоліо містять навчальні робочі програми, відповідне методичне забезпечення дисциплін, як необхідний супровід лекційно-семінарської та індивідуально-практичної форм навчання.
    За останні три роки викладачі коледжу підготували ряд фахових статей, опублікованих у наукових вісниках ВАК: «Теоретична підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання музичних ігор у роботі з молодшими школярами» (Мар’євич Н.К.); «Формування полікультурного компонента майбутніх учителів» (Прилюк Ю.А.); «Самостійна робота студентів на заняттях з української мови в умовах коледжу» (Кришталь З.Н.); «Психологічні особливості організації та педагогічного правління ігровою діяльністю молодших школярів» (Мар’євич Н.К.);  «Аналіз мотиваційно-ціннісної готовності майбутніх учителів початкових класів до педагогічного спілкування» (Дусь Н.А.); «Роль диктантів у виробленні в молодших школярів правописних навичок» (Дяченко Г.П.); «Духовне виховання студентської та учнівської молоді в позанавчальній роботі» (Крамар В.У.); «Заняття з настільного тенісу в системі фізичного виховання студентів гуманітарно-педагогічного коледжу» (Крутько О.Р.); «Формування педагогічної майстерності педагога-організатора в процесі педагогічної практики» (Кузнєцова Л.В.); «Використання тематичних персональних сайтів у навчальному процесі» (Самборська О.Д.); «Екологічні ігри на уроках природознавства як засіб формування екологічної культури молодших школярів» (Волохата К.М., Телега Л.Д.); «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до гігієнічного виховання молодших школярів» (Косюк Н.К., Нечитайло М.М., Публічук Т.В.); «Компетентнісний підхід до математичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів» (Погребнюк Н.О.); «Використання знань з хімії в навчанні дисциплін професійно-практичної підготовки студентів педагогічного  коледжу» (Савчук П.Н.); «Особливості операційно-технологічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічного спілкування» (Дусь Н.А., Кузнєцова Л.В.); «Роль Максима Максимовича у розвитку наукової книги» (Білоус Л.В.); «Відповідність змісту підручника сучасному станові історії нашої культури» (Поберецька В.В.); «Роль підручника з рідної мови та літератури у вихованні та становленні юного патріота держави» (Стащенко Н.О.); «Проблеми впровадження електронного підручника в освітній простір сучасної початкової школи» (Дусь Н.А.); «Специфіка структурування навчальних видань для початкової школи» (Лебединська Т.М.); «Роль підручників та методичних посібників у формуванні звички та стійкого інтересу до систематичних занять фізичними вправами» (Ярославський В.О.)  та інші.
    Викладачі коледжу постійно беруть активну участь у роботі науково-практичних та науково-теоретичних конференцій, що проводяться в університетах, академіях, інститутах, а саме: Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний урок мови й літератури: проблеми, пошуки, перспективи» м. Глухів, 2012 р.; VІ Міжнародний науково-практичний симпозіум: «Етнопедагогіка: діалог культур» м.Хмельницький, 2012р.;  VI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» м.Рівне, 2013р.; Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського» м.Коломия, 2013р.; Х Міжнародна науково-методична конференція «Креативні технології морального і патріотичного виховання молоді як основа успішного розвитку особистості» м. Вінниця, 2013 р.; І-а Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» м.Дрогобич, 2013 р.; Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучасного підручникотворення» м. Глухів, 2014 р.; Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та практики розвитку інноваційних процесів в сучасній науці» м. Кіровоград, 2014 р.; Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» м. Умань, 2014 р. та інші.
    Щорічно на базі коледжу проводяться науково-практичні та науково-теоретичні конференції та семінари: ІV Міжнародний семінар «Актуальні проблеми професійної освіти: теорія і практика», м. Бар, 2012 р.; ІV студентський міжнародний семінар «Актуальні проблеми професійної освіти: теорія і практика» м. Бар, 2012 р.; V Міжнародний семінар «Концептуальні основи підготовки спеціалістів в контексті реалій сучасної освіти: традиції та перспективи», м. Бар, 2013 р.; ІІІ студентська науково-практична конференція «Реформування освіти в Україні: проблеми та перспективи» м. Бар, 2013 р.; VІ Регіональна міжвузівська науково-теоретична конференція «Культурологічні та патріотичні аспекти формування духовності майбутнього фахівця» м. Бар, 2014 р.; ІV студентська науково-практична конференція «Культурологічні та патріотичні аспекти формування духовності майбутнього фахівця» м. Бар, 2014 р., ХІІ Міжнародна конференція «Формування патріотизму та полікультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарно-педагогічного профілю» м. Бар, 2015 р. та ін..
   Викладачі коледжу спільно зі студентами працюють над проблемами у галузях шкільної педагогіки та психології. Результати студентсько-викладацьких досліджень із фахових методик (методика навчання української мови, каліграфія, ТОМ з методикою навчання каліграфії, основи природознавства з методикою навчання, теорія і методика фізичного виховання, музичне виховання з методикою навчання, образотворче мистецтво з методикою навчання, методика трудового навчання з практикумом) відображені у щорічних збірниках статей журналів «Студентський вісник» (2012, 2013, 2014, 2015 рр.) і  «Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури» (2012, 2013, 2014, 2015 рр.), а також у  наукових викладацьких і студентських доповідях, курсових, бакалаврських та дипломних роботах студентів.
  Коледж співпрацює зі Львівським національним університетом імені І.Франка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені М.Коцюбинського, Сумським державним університетом, Глухівським національним педагогічним університетом імені О.Довженка, Південноукраїнським державним педагогічним університетом імені К.Д.Ушинського, Київським національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова, Кам'янець-Подільським національним педагогічним університетом. При коледжі працюють консультаційні центри Сумського державного університету та Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка.

 

Лічильник:

© КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського"

  • Белая иконка facebook
  • Иконка Twitter с прозрачным фоном
  • White Google+ Icon
  • White YouTube Icon