Навчальна робота

 Організація навчально-виховного процесу в коледжі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.1993 № 161, Статутом коледжу та іншими нормативно-правовими документами.
  Навчальні плани спеціальностей, навчальні програми, робочі навчальні програми є нормативними документами, які регламентують організацію навчального процесу. На їх основі складаються  розклади навчальних занять на кожний семестр, графік навчального процесу із зазначенням строків і  організаційних форм навчання.
  Тижневе навантаження складає 30 годин аудиторного часу та 24 години самостійної роботи.
  Розклад занять враховує основні вимоги щодо послідовності, логічності, складності та черговості форм проведення навчальних занять, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.
  Додатково до розкладу занять складені графіки консультацій із дисциплін навчального плану.
  Облік і контроль за виконанням навчального навантаження ведеться в журналах навчальних занять.
  Аналіз виконання навчальних планів проводиться щосеместру та в кінці навчального року.
 Усі дисципліни циклів гуманітарної і соціально-економічної, фундаментальної, професійної та практичної підготовки, навчальна і виробнича практики забезпечені навчальними та робочими програмами, методичними вказівками щодо виконання курсових, практичних робіт, проведення семінарських занять; завданнями та методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів. 
  Методичне забезпечення згруповане в навчально-методичний комплекс конкретної дисципліни.

У коледжі розроблено Положення про організацію самостійної роботи студентів, яким регламентовано форми самостійної роботи, її методичне та інформаційне забезпечення, облік і контроль за  виконанням.
  Самостійна робота студентів забезпечена методичними рекомендаціями, посібниками, тестовими завданнями та опорними конспектами.
  Контроль за виконанням студентами самостійної роботи здійснюється різними методами: перевірка конспектів із самостійної роботи; написання рефератів; усне опитування; тестовий контроль.
  Викладачі коледжу приділяють значну увагу навчально-методичній роботі, складовою частиною якої є:

 • підготовка конспектів лекцій відповідно до робочих програм дисциплін;

 • розробка методичних рекомендацій із дисципліни для студентів заочного відділення, інструкцій до виконання практичних робіт, методичних вказівок щодо написання курсових робіт;

 • підготовка методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів;

 • методичне забезпечення контролю знань студентів.

   Викладачі  активно працюють у напрямку підготовки навчально-методичних посібників, методичних розробок та вказівок для викладачів і студентів. 
   У процесі навчальної діяльності, зокрема при організації самостійної роботи, застосовуються сучасні інформаційні засоби, котрі є невід’ємною частиною методичного забезпечення.
   Розвинена матеріальна база коледжу, високий професіоналізм викладачів, упровадження в освітній процес поряд із традиційними формами навчання  інноваційних технологій забезпечують високу якість теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців.
  Викладачі активно включилися  в інноваційні процеси, що відбуваються в навчальному закладі.

  Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу:

 •  упровадження інноваційних технологій навчання, інтерактивних методів із використанням інформаційних технологій;

 • розробка методичних матеріалів нового покоління, зокрема електронних. 

  Так, на заняттях із дисциплін циклу професійно-практичної підготовки викладачами застосовуються інтерактивні технології кооперативно-пошукового навчання  (робота в парах, робота в малих групах, "карусель”, "акваріум”, ротаційні трійки) та колективно-групового навчання ("мікрофон”, "мозковий штурм”).
  Викладачі активно запроваджують у навчальний процес модульно-рейтингову систему, яка є важливим фактором підготовки молодших спеціалістів, оскільки забезпечує нові підходи до контролю та оцінювання знань студентів. 
  На основі Положення про модульно-рейтингову систему розроблені методичні вказівки щодо застосування цієї системи, які передбачають індивідуальний підхід до організації навчання студентів. При вивченні модулів застосовуються різні методи навчання:

 • інформаційні (проблемні лекції, розповіді, бесіди тощо);

 • пошукові (дискусії, ділові ігри, конкурси, вирішення проблемних ситуацій);

 • самостійного навчання.

  Створено відповідне методичне забезпечення дисциплін як необхідний супровід модульно-рейтингової системи.
  За останні три  роки викладачі підготували ряд наукових статей і взяли участь у роботі науково-практичних конференцій.
 Для підвищення якості практичної підготовки студентів передбачені два види практик: навчальна та виробнича. Терміни проведення практик визначені навчальним планом, а строки проведення – графіком навчального процесу.
  З усіх видів практик розроблені навчальні програми відповідно до вимог освітньо-професійної програми, які входять до складу наскрізної програми практичної підготовки студентів, створені комплекси  методичного забезпечення.
  Навчальна практика проходить у центрі практичної підготовки коледжу та на підприємствах, в установах, організаціях міста Бар згідно зі складеним графіком.  Під час проведення занять із навчальної практики використовуються навчальні комп’ютерні програми. Така організація практичного навчання студентів дає можливість майбутньому спеціалісту виконувати професійні функції без тривалої адаптації та додаткової підготовки на робочих місцях.
  Виробнича  практика є логічним завершенням навчальної практики, під час проходження якої студенти опановують навики професійної діяльності і закріплюють теоретичні знання, отримані при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін, а також пов’язують їх із практичною діяльністю  конкретних підприємств, установ та організацій.
  Керівництво практикою здійснюють досвідчені викладачі коледжу, на місцях практики – кваліфіковані спеціалісти підприємств, установ, організацій. Після закінчення практики студенти подають письмовий звіт із додатками відповідно до програми, щоденник практики,  характеристики. Диференційований залік з практики приймає комісія  в складі викладачів спеціальних дисциплін.
  Завершальним етапом фахової підготовки студентів є складання державних екзаменів за фахом, що включає нормативні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки молодшого спеціаліста.
  Навчально-методична робота координується методичною радою і спрямовується на пошук нових, ефективних методів і форм організації навчального процесу та їх упровадження; вдосконалення навчальної та програмної документації; обмін досвідом педагогічної діяльності; підвищення кваліфікації  педагогічних кадрів.
  Педагогічні колективи циклових комісій працюють над реалізацією проблемних методичних питань, які є складовою комплексного вирішення загальної проблеми, над якою працює коледж, –   "Від творчості викладача – до творчості студента”.
  Діяльність циклових комісій направлена на модернізацію навчально-виховного процесу, забезпечення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особистості, науково-методичне забезпечення дисциплін, навчальних кабінетів, пошук нових активних та інтерактивних  форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, використання комп’ютерної техніки, самоконтролю за якістю викладання.
  Традиційними стали тижні циклових комісій, перелік заходів яких включає: відкриті заняття, олімпіади з фахових дисциплін, конкурс  "Кращий  за професією”, науково-теоретичні конференції, вікторини, тематичні вечори, зустрічі з випускниками коледжу і провідними спеціалістами підприємств та організацій району й області.
  На засіданнях педагогічної ради розглядаються проблеми вдосконалення навчально-виховного процесу, поширення передового педагогічного досвіду, запровадження інноваційних технологій навчання, сучасних форм і методів активізації пізнавальної діяльності студентів тощо.
   Основою наукового управління в коледжі є комплексне планування навчально-виховного процесу.
  Перспективне планування охоплює основні напрямки діяльності закладу на 5 років. Перспективний план розвитку відділення складено за розділами: навчально-організаційна та навчально-методична робота, виховна робота, матеріально-технічна база та соціальний розвиток. На основі перспективного плану складаються плани роботи на навчальний рік. Про виконання планів завідувач відділення звітує на засіданнях педагогічної ради та нарад при директорі.
  Своєчасному виконанню планів навчально-виховного процесу, директивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки України в коледжі сприяє  здійснення постійного контролю з боку директора, його заступників та інших посадових осіб за процесом удосконалення діяльності навчального закладу в цілому та кожного з підрозділів зокрема, за виявленням та ліквідацією недоліків, пошуком резервів покращення навчально-виховного процесу. Результати контролю виносяться на обговорення засідань циклових комісій, педагогічної ради коледжу,  за результатами перевірок видаються накази, а також розробляються методичні та інші матеріали.
  У коледжі систематично здійснюється педагогічний аналіз як функція управління закладом, спрямована на вивчення стану, тенденцій розвитку та об’єктивне оцінювання результатів навчально-виховного процесу.  
 

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу


 Навчально-виховний процес здійснюють 143 викладачі (139 на постійній основі). 
Серед них:
– мають учений ступінь – 11; 
– викладачів-методистів – 69; 
– відмінників освіти України – 38; 
– мають вищу категорію – 105; 
– аспірантів, здобувачів ученого ступеня – 11; 
– магістрів – 27. 

 Викладачами Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського за останні 5 років написано і видано ряд публікацій:  62 посібники, 3 монографії, понад 130 науково-методичних статей, 37 авторських програм, понад 100  методичних розробок для студентів коледжу   і бакалаврату, заочного відділення, гуманітарного ліцею.

   

  Барський гуманітрано-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського має угоди з:

 • Київським університетом права Національної академії наук України;

 • Національним університетом державної податкової служби України;

 • Львівським національним університетом імені Івана Франка;

 • Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка;

 • Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова;

 • Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка;

 • Сумським державним університетом;

 • Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського;

 • Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д. Ушинського.

  На базі Барського гуманітарно-педагогічного колледжу імені Михайла Грушевського працює:

 • навчально-консультаційний центр Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

 • навчально-консультаційний центр Сумського державного університету.

Лічильник:

 • Белая иконка facebook
 • Иконка Twitter с прозрачным фоном
 • White Google+ Icon
 • White YouTube Icon

© Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського. Сайт створено на Wix.com