top of page

Навчальна робота

  КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" є самостійною юридичною особою, що знаходиться за адресою: 23000, Вінницька область, Барський район, місто Бар, майдан Михайла Грушевського, будинок 1, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 11471070040000405, від 22.07.2003.

  Коледж є закладом вищої освіти комунальної форми власності, готує кадри для здійснення практичної роботи в галузях освіти, мистецтва, журналістики та права за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

  Організація освітнього процесу в коледжі здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", наказами, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, нормативними актами Вінницької обласної державної адміністрації, що стосуються закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти, а також Положення про організацію освітнього процесу у КЗВО "Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського", Статутом коледжу та іншими нормативно-правовими документами. Роботу коледжу, права та обов’язки учасників освітнього процесу регламентують Правила внутрішнього розпорядку та посадові інструкції.
 

  Освітньо-професійні програми, навчальні плани спеціальностей, робочі навчальні програми є нормативними документами, які регламентують організацію освітнього процесу. На їх основі складаються  розклади навчальних занять на кожний семестр, графік освітнього процесу із зазначенням строків і  організаційних форм навчання.
 

  Тижневе навантаження складає 30 годин аудиторного часу та 24 години самостійної роботи.
  Розклад занять враховує основні вимоги щодо послідовності, логічності, складності та черговості форм проведення навчальних занять, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.
  Додатково до розкладу занять складені графіки консультацій із дисциплін навчального плану.
  Облік і контроль за виконанням навчального навантаження ведеться в журналах навчальних занять.
  Аналіз виконання навчальних планів проводиться щосеместру та в кінці навчального року.
Усі дисципліни циклів гуманітарної і соціально-економічної, фундаментальної, професійної та практичної підготовки, навчальна і виробнича практики забезпечені навчальними та робочими програмами, методичними вказівками щодо виконання курсових, практичних робіт, проведення семінарських занять; завданнями та методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів. 
  Методичне забезпечення згруповане в навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни.

 

  У коледжі розроблено Положення про організацію самостійної роботи студентів, яким регламентовано форми самостійної роботи, її методичне та інформаційне забезпечення, облік і контроль за  виконанням.
  Самостійна робота студентів забезпечена методичними рекомендаціями, посібниками, тестовими завданнями та опорними конспектами.
  Контроль за виконанням студентами самостійної роботи здійснюється різними методами: перевірка конспектів із самостійної роботи; написання рефератів; усне опитування; тестовий контроль.
 

  Викладачі коледжу приділяють значну увагу навчально-методичній роботі, складовою частиною якої є:

 • підготовка конспектів лекцій відповідно до робочих програм дисциплін;

 • розробка методичних рекомендацій із дисципліни для студентів заочного відділення, інструкцій до виконання практичних робіт, методичних вказівок щодо написання курсових робіт;

 • підготовка методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів;

 • методичне забезпечення контролю знань студентів.

   Викладачі  активно працюють у напрямку підготовки навчально-методичних посібників, методичних розробок та вказівок для викладачів і студентів. 
   У процесі навчальної діяльності, зокрема при організації самостійної роботи, застосовуються сучасні інформаційні засоби, котрі є невід’ємною частиною методичного забезпечення.
   

  Розвинена матеріальна база коледжу, високий професіоналізм викладачів, упровадження в освітній процес поряд із традиційними формами навчання  інноваційних технологій забезпечують високу якість теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців.
  Викладачі активно включилися  в інноваційні процеси, що відбуваються в навчальному закладі.

  Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу:

 • упровадження інноваційних технологій навчання, інтерактивних методів із використанням інформаційних технологій;

 • розробка методичних матеріалів нового покоління, зокрема електронних. 

 
 Для підвищення якості практичної підготовки студентів передбачені два види практик: навчальна та виробнича. Терміни проведення практик визначені навчальним планом, а строки проведення – графіком навчального процесу.
  З усіх видів практик розроблені навчальні програми відповідно до вимог освітньо-професійної програми, які входять до складу наскрізної програми практичної підготовки студентів, створені комплекси  методичного забезпечення.
  Навчальна практика проходить у центрі практичної підготовки коледжу та на підприємствах, в установах, організаціях міста Бар згідно зі складеним графіком.  Під час проведення занять із навчальної практики використовуються навчальні комп’ютерні програми. Така організація практичного навчання студентів дає можливість майбутньому спеціалісту виконувати професійні функції без тривалої адаптації та додаткової підготовки на робочих місцях.
  Виробнича  практика є логічним завершенням навчальної практики, під час проходження якої студенти опановують навики професійної діяльності і закріплюють теоретичні знання, отримані при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін, а також пов’язують їх із практичною діяльністю  конкретних підприємств, установ та організацій.
  Керівництво практикою здійснюють досвідчені викладачі коледжу, на місцях практики – кваліфіковані спеціалісти підприємств, установ, організацій. Після закінчення практики студенти подають письмовий звіт із додатками відповідно до програми, щоденник практики,  характеристики. Диференційований залік з практики приймає комісія  в складі викладачів спеціальних дисциплін.
 

  Завершальним етапом фахової підготовки студентів є складання державних екзаменів за фахом, що включає нормативні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра.
 

  Навчально-методична робота координується вченою та методичною радами і спрямовується на пошук нових, ефективних методів і форм організації навчального процесу та їх упровадження; вдосконалення навчальної та програмної документації; обмін досвідом педагогічної діяльності; підвищення кваліфікації  педагогічних, науково-педагогічних кадрів.
  Педагогічні та науково-педагогічні працівники коледжу у своїй діяльності реалізовують проблемні методичні питання, які є складовою комплексного вирішення загальної проблеми, над якою працює коледж, –   "Від творчості викладача – до творчості студента”.
  Діяльність  кафедр та циклових комісій спрямована на модернізацію освітнього процесу, забезпечення формування у здобувачів освіти загальних та професійних компетентностей, світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особистості, вдосконалення науково-методичного забезпечення дисциплін, навчальних кабінетів, пошук нових активних та інтерактивних  форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, використання комп’ютерної техніки, самоконтролю за якістю викладання.
  Традиційними стали тижні кафедр, перелік заходів яких включає: відкриті заняття, олімпіади з фахових дисциплін, конкурс  "Кращий  за професією”, науково-теоретичні конференції, вікторини, тематичні вечори, зустрічі з випускниками коледжу і провідними спеціалістами підприємств та організацій району й області.
  На засіданнях вченої, методичної, педагогічної рад розглядаються проблеми вдосконалення освітнього процесу, поширення передового педагогічного досвіду, запровадження інноваційних технологій навчання, сучасних форм і методів активізації пізнавальної діяльності студентів тощо.
  Основою наукового управління в коледжі є комплексне планування освітнього процесу.
  Перспективне планування охоплює основні напрямки діяльності закладу на 5 років. Перспективний план розвитку факультету та закладу фахової передвищої освіти складено за розділами: навчально-організаційна та навчально-методична робота, виховна робота, матеріально-технічна база та соціальний розвиток. На основі перспективного плану складаються плани роботи на навчальний рік. Про виконання планів декан, керівник закладу фахової передвищої освіти звітує на засіданнях вченої ради, педагогічної ради та нарад при директорі.
  Своєчасному виконанню планів освітнього процесу, директивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки України в коледжі сприяє  здійснення постійного контролю з боку директора, його заступників та інших посадових осіб за процесом удосконалення діяльності навчального закладу в цілому та кожного з підрозділів зокрема, за виявленням та ліквідацією недоліків, пошуком резервів покращення освітнього процесу. Результати контролю виносяться на обговорення засідань циклових комісій, педагогічної ради коледжу,  за результатами перевірок видаються накази, а також розробляються методичні та інші матеріали.
  У коледжі систематично здійснюється педагогічний аналіз як функція управління закладом, спрямована на вивчення стану, тенденцій розвитку та об’єктивне оцінювання результатів освітнього процесу.  
 

Кадрове забезпечення освітнього процесу

Освітній процес здійснюють 128 викладачів (125 – на постійній основі,

3 – сумісники).

Мають науковий ступінь:

– доктора наук – 2;

– кандидата наук, доктора філософії – 24 (у тому числі 4 доценти).

Здобувають науковий ступінь:

– аспірантів – 9.

Мають звання:

–  викладача-методиста – 66;

–  старших викладачів – 13;

–  відмінника освіти України – 34.

Мають вищу категорію – 100;

–  викладачів І категорії – 18;

–  викладачів ІІ категорії – 8;

–  спеціалістів – 6.

  Основними напрямами вдосконалення організації освітнього процесу в коледжі є:

 • підвищення ефективності процесу набуття студентами професійних компетентностей через забезпечення належного використання педагогічними працівниками нових форм, інноваційних методичних засобів і прийомів навчання;

 • впровадження в освітній процес новітніх технологій навчання;

 • ефективне використання сучасних засобів навчання;

 • активізація методичного забезпечення освітнього процесу, насамперед, нових навчальних дисциплін і самостійної роботи студентів;

 • забезпечення постійних зв’язків із закладами, установами, організаціями, де працюють випускники коледжу з метою аналізу стану підготовки фахівців і врахування його результатів у подальшому вдосконаленні навчально-методичної діяльності.

 КЗВО "Барський гуманітрано-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" має угоди з:

 • Київським університетом права Національної академії наук України;

 • Національним університетом державної податкової служби України;

 • Львівським національним університетом імені Івана Франка;

 • Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка;

 • Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова;

 • Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка;

 • Сумським державним університетом;

 • Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського;

 • Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д. Ушинського.

bottom of page