Фаховий коледж

КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського"

Фаховий коледж

КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського"
 

Маліновський Юрій Леонідович, директор фахового коледжу КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Фаховий коледж передвищої освіти є структурним підрозділом КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського». Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України "Про освіту", "Про фахову передвищу освіту", "Про загальну середню освіту", Статуту КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», Положення про фаховий коледж КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

  У десяти групах Фахового коледжу навчається двісті один студент. Навчальну діяльність здійснюють шістдесят один педагог, з яких шість науково-педагогічні працівники.

  Метою діяльності Фахового коледжу є здійснення на підставі відповідної ліцензії освітньої роботи пов’язаної із здобуттям фахової передвищої освіти.

  Основними напрямками діяльності фахового коледжу є підготовка, згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями, висококваліфікованих фахівців для закладів освіти, правоохоронних органів, видавничих центрів.

  Завданнями Фахового коледжу є забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту з таких галузей знань та спеціальностей:

галузь знань 01 Освіта, спеціальності:

012 Дошкільна освіта;

013 Початкова освіта;

014 Середня освіта (Музичне мистецтво);

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво);

галузь знань 06 Журналістика, спеціальність 061 Журналістика;

галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право.

  Стратегія розвитку коледжу, як закладу фахової передвищої освіти - поєднує методи та принципи освітнього та практичного менеджменту із впровадження якісних освітніх послуг, поваги до свобод, прав та колегіальності в ухваленні найважливіших рішень, що постають під час життя у загальній родині КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», девізом якого є «Через творчість викладачів – до творчості студентів».

  Генезис моделі навчального закладу забезпечує поступовість здобуття освіти на рівні фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти та подальше здобуття ступеня бакалавра відповідно до норм чинного законодавства.

  Місія коледжу – підготовка затребуваних суспільством та регіональним ринком праці фахівців, які поєднують високі академічні, професійні та соціально-особистісні компетенції; забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників в процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності.

  Візія закладу – створення інноваційного закладу освіти лідерського типу, конкурентоздатного на вітчизняному освітньому просторі. Формування корпоративної культури та сучасної системи управління, заснованої на принципах ціннісного лідерства. Створення атмосфери підтримки і розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та студентів через їх участь в органах самоврядування, творчої самореалізації кожного громадянина; виховання покоління людей, здатних ефективно працювати та навчатися протягом життя, оберігати та примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, підготовка студентів до активного громадянства, майбутньої кар’єри, підтримка їх особистісного розвитку.

 

ЦІННОСТІ ЗАКЛАДУ:

  Відкритість для нових ідей, змін, для світоглядного та міжкультурного діалогу, вільного обміну інформацією, розширення міжнародної комунікації та співпраці. Вільні у тому, аби будувати власне майбутнє, а досягнення поставлених цілей необхідне, аби бути вільними.

  Повага до особистості її гармонійного розвитку та самореалізації. Невід’ємною рисою сучасної людини є толерантність, яка приймає право іншого бути іншим, дотримуючись власних принципів та переконань.

  Креативність – надавати дати студенту не лише знання, але й необхідні компетенції, які дозволять йому бути гнучким, креативним та глобалізованим на сучасному ринку праці. Коледж створює умови для продукування нових ідей, здійснення оригінальних, нестандартних підходів в усіх напрямах коледжової діяльності.

  Доброчесність – бути чесними по відношенню до себе, до місця своєї праці, колег та студентів. Прагнути до істини, вільного та відкритого поширення найкращих практик власної діяльності. Репутація коледжу та його цінності важливіші за власні інтереси.

  Академічна свобода – вільний обмін інформацією, розвиток власних ідей та визначення власних дій при усвідомленні високої особистої відповідальності за результати.

  Демократизм та колегіальність – вільне обговорення та колегіальне ухвалення рішень з принципових питань діяльності коледжу за участю органів академічного та студентського самоврядування.

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ:

 • розробка, впровадження та постійне підвищення результативності системи менеджменту якості освітніх послуг коледжу;

 • розвиток    науково-методичної    та      інноваційної        діяльності, підвищення якості освіти на інноваційній основі;

 • інформатизація   освіти,        удосконалення    бібліотечного     та інформаційно-ресурсного забезпечення;

 • створення єдиного інформаційного простору та комфортних умов для усіх учасників освітнього процесу;

 • проведення маркетингових досліджень на ринку праці, формування довгострокових взаємозв’язків з працедавцями та стратегічними партнерами;

 • впровадження     ефективної системи      національного    виховання, розвитку та соціалізації молоді;

 • розвиток міжнародного партнерства, інтеграція в європейський простір.

 

  Враховуючи світові тенденції, пріоритетним напрямами діяльності коледжу на середню та довготривалу перспективу є формування широкого світогляду здобувачів освіти у відповідності до сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства та утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей як важливої передумови розвитку держави.    

ВИКЛИКИ:

 • зростаюча конкуренція на ринку освітніх послуг, у тому числі у зв’язку із надходженням до споживачів в Україні пропозицій від провідних Європейських закладів вищої освіти;

 • зростаючі темпи науково-технічного прогресу, наслідком чого є необхідність постійного оновлення матеріально-технічної бази коледжу;

 • демографічна криза, в силу якої має місце зменшення кількості абітурієнтів, а відтак і зменшення чисельності здобувачів фахової передвищої освіти;

 • швидка зміна вимог ринку праці щодо професійних компетентностей працівників;

 • зміна поколінь науково-педагогічних та педагогічних працівників;

 • низький рівень загальноосвітньої підготовки абітурієнтів;

 • відтік найбільш підготовлених абітурієнтів до столичних та регіональних закладів фахової передвищої освіти.

МОЖЛИВОСТІ:

 • формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти як запоруки провідної ролі Коледжу на ринку освітніх послуг регіону;

 • закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» створюють можливості оперативно реагувати на нові виклики, швидко адаптувати свої освітні програми до зміни вимог ринку праці і потреб здобувачів освіти;

 • додаткові можливості до розвитку, підвищення ефективності використання людського потенціалу і матеріальних ресурсів можуть бути реалізовані завдяки продуманим алгоритмам управлінським рішень.

ПЕРСПЕКТИВИ:

 • поширення цифрових технологій призводить до швидкої адаптації кодифікованих знань, тому якість освіти визначатиметься якістю взаємодії викладачів та студентів;

 • швидкі зміни вимог до кваліфікації працівників навіть найвищої кваліфікації обумовлюють необхідність різноманітних програм післядипломної підготовки;

 • ефективно організована профорієнтаційна робота дає можливість здійснювати набір кращих абітурієнтів з числа випускників ЗНЗ.

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Освіта

 1. Формування системи забезпечення якості освітньої діяльності у коледжі

 • Формування єдиного розуміння критеріїв якості освітньої діяльності та якості освіти коледжу і способів їх оцінки.

 • Формування       системи      індикаторів, які  дозволяють         оцінити і підтвердити якість освітнього процесу.

 • Збір, аналіз та інтерпретація інформації про якість навчання та викладання, у тому числі шляхом опитувань учасників освітнього процесу.

 • Виділення основних чинників, що впливають на якість освітньої діяльності, прогнозування та упередження негативних змін у якості освіти.

 • Імплементація студентоцентрованого підходу в проектування та реалізацію освітніх програм.

 • Розширення участі студентських органів самоврядування у організації освітнього процесу, оцінюванні його якості.

2. Врахування потреб ринку праці при провадженні освітньої діяльності

 • Моніторинг потреб ринку праці.

 • Створення і підтримка бази даних випускників.

 • Розвиток зв’язків із стейкхолдерами, що є потенційними працедавцями, використання їхніх ресурсів для забезпечення освітнього процесу

3.    Формування контингенту студентів, які мають необхідні здібності та мотивацію до здобуття освіти в коледжі

 • Маркетингова і професійно-орієнтаційна робота на різних рівнях.

 • Ефективна професійна реалізація кожного випускника, успішне формування його конкурентних переваг і лідерських якостей.

 • Забезпечення навчання, яке буде зосереджене на потреби, уподобання, інтереси студента, уміння працювати в команді, уміння вчитися упродовж життя, готовність до змін, уміння діяти у нестандартних ситуаціях тощо.

 • Створення в коледжі умов для реалізації рівних можливостей доступу до навчання та інфраструктури коледжу осіб з обмеженими можливостями.

4.    Забезпечення практичної складової результатів навчання здобувачів вищої освіти

 • Підтримка якості освіти завдяки впровадженню до освітніх програм міждисциплінарних компонентів.

 • Забезпечення поєднання теоретичного, практичного і прикладного аспектів навчання, підвищення якості та ефективності практик студентів, посилення в цьому напрямі співпраці з бізнесом, державними установами та неурядовими організаціями.

 • Використання інтерактивних методик, комп’ютерних систем та онлайн-технологій, ноотехнологій, грід-технологій для уніфікації освітнього процесу та надання йому практичного спрямування, забезпечення якісного дистанційного навчання.

 • Впровадження гнучких навчальних траєкторій та визнання компетентностей, набутих поза формальними освітніми програмами.

Дослідження та інновації

 1. Розвиток цілісної системи корпоративної культури якості та академічної доброчесності у коледжі як «організації майбутнього».

 2. Впровадження      інноваційних       технологій навчання    заснованих на дослідженнях.

 3. Посилення роботи із залучення студентів до виконання наукових досліджень на усіх рівнях. Участь студентів в олімпіадах та конкурсах.

 4. Забезпечення здобувачам освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають цілям та результатам навчання.

 5. Залучення студентів до наукової дискусії з проблемних актуальних питань, отримання навичок активних комунікацій, безконфліктного спілкування, ораторського мистецтва.

 6. Організація досліджень або пов’язаної з дослідженнями діяльності та інноваціями для розробки критичного і творчого світогляду студентства, яка надасть їм змогу відшукати нові рішення для нових викликів.

 7. Підтримка створенню та діяльністі студентських наукових товариств, творчих об’єднань і т.д.

Інформатизація

 • Підтримка, розвиток та оновлення всієї інфраструктури комп’ютерної мережі коледжу (серверів, роутерів та інших телекомунікаційних пристроїв), перехід на новітні версії телекомунікаційного програмного забезпечення (сервісів, протоколів передачі даних, Інтернет адрес тощо).

 • Забезпечення функціонування бездротових комп’ютерних мереж у всіх навчальних приміщеннях і бібліотеці коледжу.

 • Забезпечення інформаційного супроводу здобувачів освіти (комплекс кількох складових з академічної – силабуси, навчально-методичні видання, розклади, зв'язок з викладачем тощо та неакадемічної – актуальна інформація про проживання, можливості працевлаштування тощо).

 • Забезпечення ресурсів для методичного забезпечення навчального процесу (навчальні плани, програми, тощо).

 • Постійне оновлення сучасних систем управління навчанням.

 • Забезпечення можливості створення Інтернет-сторінок випускників коледжу на відповідних ресурсах.

 • Забезпечення супроводу сторінок коледжу на сайті https://www.bar-bgpk.com.ua та в усіх основних соціальних мережах.

 • Забезпечення інформаційними ресурсами ведення на законодавчо закріпленій основі електронного документообігу та дистанційного доступу до публічних документів коледжу.

 • Систематичний аналіз впливу інформатизації на зміну структури ринку праці.

Формування суспільних цінностей

 • Становлення інноваційної корпоративної культури якості, розвитку й співпраці працівників, студентів і випускників коледжу на основі соціальної відповідальності.

 • З метою розвитку цілісної особистості студента, поєднання фізичного, інтелектуального, емоційного та духовного розвитку молодої людини запровадження системи наставництва для студентів.

 • Забезпечення розміщення на офіційному сайті коледжу інформації, що сприятиме підвищенню іміджу коледжу.

 • Розробка брендової політики коледжу, програми PR-заходів, виготовлення рекламної продукції.

Розвиток людського потенціалу

 • Забезпечення дотримання законодавчо встановлених диференційованих норм навчального навантаження, проведення моніторингу якості його виконання та соціологічних опитувань про якість занять.

 • Розробка і впровадження системи оцінювання та стимулювання науково-методичної роботи викладачів з метою посилення цих складових у їхній діяльності і заохочення до професійного розвитку та самореалізації.

 • Розвиток лідерського потенціалу викладача коледжу та викладання на засадах трансформаційного лідерства.

 • Сприяння участі викладачів у регіональних, Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та активізація роботи з проведення наукових заходів на базі Коледжу.

Міжнародне співробітництво

 • Розбудова співпраці з випускниками коледжу, які працюють в міжнародних компаніях в Україні та за кордоном.

 • Розвиток міжнародної співпраці з різними організаціями у галузі освіти, науки, культури та спорту.

 • Заохочення та підтримка викладацьких ініціатив з питань участі у міжнародних інноваційних проектах.

 • Формування глобальної компетентності сучасної молодої людини, здатної навчатися і працювати з людьми з різного мовного і культурного середовища.

 • Сприяння зростанню участі співробітників та студентів у програмах міжнародної академічної мобільності.

 • Створення умов для вивчення та вдосконалення англійської (німецької) мов учасниками освітнього процесу.

Лічильник:

© КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського"

 • Белая иконка facebook
 • Иконка Twitter с прозрачным фоном
 • White Google+ Icon
 • White YouTube Icon