top of page

Кафедра соціально-економічних дисциплін

Sait_on.png

  Діяльність кафедри соціально-економічних дисциплін здійснюється відповідно до Наказу «Про затвердження завідувачами кафедр та складу кафедр коледжу» від 30.08.2016 р., виданого відповідно до Положень про «Вчену раду коледжу», «Завідувачів кафедр» та протоколу № 1 від 30.08.2016 року засідання  Вченої ради коледжу.

  Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці  висококваліфікованих фахівців з права та видавничої справи і редагування.  

       Досягнення мети здійснюється шляхом виконання таких завдань:

 • методичний супровід освітнього процесу і надання рекомендації щодо його організації;  

 • забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти;

 • сприяння впровадженню кращого світового досвіду забезпечення якості освіти;

 • участь в узгодженні розкладів навчальних занять, заліків й екзаменів;

 • створення умов для розвитку творчих можливостей студентів;

 • контроль якості навчання студентів;

 • організація та контроль самостійної роботи студентів;

 • облік і контроль успішності та відвідування навчальних занять студентами;

 • керівництво підготовкою курсових та випускних робіт;

 • організація та керівництво навчальною, виробничою та переддипломною  практиками;

 • розробка пропозицій щодо удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу;

 • сприяння обміну педагогічним досвідом між кафедрами в межах навчального закладу та між навчальними закладами;

 • забезпечення інтеграції освітньої та наукової діяльності через підвищення ролі дослідницької компоненти в освітніх програмах;

 • розробка та застосування прогресивних методів, новітніх методик, інноваційних технологій навчання;

 • розробка та періодичне оновлення навчальних планів, робочих навчальних програм, програм практик;

 • розробка та періодичне оновлення тематики курсових та випускних робіт, формування і періодичне оновлення напрямів досліджень, в межах яких визначається тематика дослідницьких робіт;

 • проведення наукових досліджень з важливих теоретичних та практичних освітянських проблем за профілем кафедри;

 • організація науково-дослідної роботи студентів;

 • проведення науково-методичних семінарів;

 • участь в організації конференцій, виставок, круглих столів, форумів, тренінгів;

 • аналіз науково-дослідних робіт;

 • впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;

 • розподіл та затвердження педагогічного навантаження;

 • створення умов для нерозривності процесів навчання та науково-дослідної роботи;

 • участь у профорієнтаційній роботі;

 • кураторство академічної групи;

 • забезпечення творчих зв’язків з випускниками;

 • вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи кращих викладачів, наставництво та допомога викладачам-початківцям;

 • організація виховного процесу, спрямованого на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;

 • участь у підвищенні духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;

 • реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки.

        

       До складу кафедри входять такі циклові комісії:

 • циклова комісія викладачів правових дисциплін;

 • циклова комісія  викладачів видавничої справи та редагування.

  Членами кафедри є науково-педагогічні працівники, голови відповідних циклових комісій, а також аспіранти й здобувачі наукових ступенів, що є викладачами циклових комісій.

  Робота кафедри ґрунтується на принципах: науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що належать до її компетенції.

  Кафедра веде документацію, яка відображає зміст, організацію та методику проведення навчально-організаційного, науково-методичного та виховного процесу.

  Основними напрямками роботи кафедри є: забезпечення фундаментальної наукової і практичної підготовки здобувачів вищої освіти для роботи в судових та правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, засобах масової інформації; забезпечення безперервного поліпшення якості викладання, підвищення рівня лекцій, активізація практичних та самостійних занять, організація і керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти, виробничою практикою, проведення навчально-контрольних атестувань здобувачів вищої освіти, екзаменів і заліків, аналіз їх підсумків; здійснення комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін; підготовка підручників, навчальних посібників, розробка навчально-методичних матеріалів для проведення всіх видів занять, раціональне поєднання методичних прийомів, ефективне використання сучасної навчальної техніки на наочних засобів навчання; забезпечення спрямованості освітнього процесу на формування у здобувачів вищої освіти професійного правового мислення; розвиток співробітництва з правоохоронними органами, органами державного управління, науково-дослідницькими та освітніми установами, іншими підприємствами і організаціями у підготовці спеціалістів; здійснення у встановленому порядку співробітництва з кафедрами інших вузів, а також іншими науково-дослідними організаціями за профілем кафедри.

  Колектив кафедри приділяє значну увагу національно-патріотичному та культурно-освітньому  вихованню студентів, здійснює якісні виховні та спортивно-масові заходи, розробляє тематичні навчально-виховні матеріали для кураторів академічних груп, органів студентського самоврядування. 

bottom of page