top of page

Циклова комісія викладачів правових дисциплін

DSCN3003.jpg
116870614_719756505489442_85686897942244
shandruk.jpg
Швець Л.В..jpg
изображение_viber_2021-04-04_11-45-52.jp

Бурятинська Наталія Іванівна – голова циклової комісії.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет (1990), кваліфікація «Викладач англійської та німецької мов»; Київський державний торговельно-економічний університет (1999), спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист».

Посадові обов’язки: викладач правових дисциплін, голова циклової комісії викладачів правових дисциплін

Стаж педагогічної роботи: 31 рік.

Дисципліни, які викладає: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Трудове право», «Юридична психологія», «Державне будівництво та місцеве самоврядування»,  «Англійська  мова».

Відзнаки і нагороди:  Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Грамоти Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, нагрудний знак «Відмінник освіти України.

Підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня: курси на базі Комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» із проблеми «Набуття медіаграмотності та навичок  критичного мислення старшокласниками під час вивчення дисциплін суспільнознавчого циклу»  (березень 2021 року).

Науково-методичні досягнення:

1. Бурятинська Н.І. Порівняльне правознавство як напрямок сучасної науки», збірник тез Міжнародної наукової конференції «Одинадцяті юридичні читання, м. Хмельниць-кий, 23-24 листопада 2015 року, С.36-38.

2. Бурятинська Н.І. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації, Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 4-5 грудня 2015 рік, м. Дніпропетровськ, С.26-28.

3. Бурятинська Н.І. Роль і значення порівняльного правознавства в системі юридичних наук, Науковий вісник інноваційних технологій №1(6) 2016, С.17-18.

4. Бурятинська Н.І. Природа і соціальні наслідки помилки в кримінальному праві, Збірник тез і статей «Студентський науковий вісник» №8 2017, С.46-48.

5. Бурятинська Н.І. Україна: екологічно сталий розвиток, Науковий вісник Сумського державного університету №7 2016, С.14-16.

6. Бурятинська Н.І.  Юридичні елементи  механізму забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, II Науково-практична студентська конференція  у рамках Всеукраїнського тижня права, 2018.

7. Бурятинська Н.І. Шляхи формування правової компетентності в українських реаліях, Матеріали всеукраїнської  науково-практичної конференції, м.Вінниця, 2019 рік,              С. 148-152.

8. Бурятинська Н.І. Визначення ефективних шляхів подолання корупції окремими державними органами, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Вінниця, 8-9 квітня 2020 року, С.52-55.

9.Навчально-методичний посібник «Кримінально-виконавче право у таблицях та схемах» / [уклад.: Н.І. Бурятинська]; Видавничий центр БГПК ім. М. Грушевського, 2018.   52 с.

10.  Навчально-методичний посібник «Трудові спори: методичні рекомендації щодо вивчення» / [уклад.: Н.І. Бурятинська]; Видавничий центр БГПК ім. М. Грушевського, 2019.  46 с.

 3. Навчально-методичний посібник «Юридична психологія» / [уклад.: Н.І. Бурятинська]; Видавничий центр БГПК ім. М. Грушевського, 2020.  94 с.

 

Слугоцька Вікторія Михайлівна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Освіта: Одеський національний університет ім. І. Мечникова (1999-2005 р.р.). 

Посадові обов’язки: викладач правових дисциплін.

Стаж педагогічної роботи: 17 років.

Дисципліни, які викладає: «Теорія держави і права», «Юридична деонтологія», «Римське право», «Екологічне право», «Фінансове право», «Фіскальне право», «Право соціального забезпечення». 

Відзнаки і нагороди: Подяка Міністерства освіти та науки України, Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Грамоти Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

Підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня: підвищення кваліфікації на освітній платформі Всеосвіта за навчальним курсом «Створення власного блогу на платформі Blogger (36 годин) – 2020 р.; успішно виконала програму семінарів-тренінгів  з використання додатків Google у професійній діяльності викладача/методиста практики (8 годин) – 2021 р.

Науково-методичні досягнення:

  1. Слугоцька В.М. Стислий курс лекцій з податкового права: навч. пос. Бар, 2017, 91 с.

  2. Слугоцька В.М. Теорія держави і права: методичні рекомендації до складання державного екзамену з навчальної дисципліни. Бар, 2017 р., 68 с.

  3. Слугоцька В.М., Юзько Т.М. Навчальна практика: програма та методичні рекомендації до проходження. Бар, 2019 р., 21 с.

  4. Слугоцька В.М., Юзько Т.М. Переддипломна практика: програма та методичні рекомендації до проходження: навчально-методичний посібник. Бар, 2019 р., 42 с.

  5. Слугоцька В.М. Актуальні питання організації самостійної роботи студентів-заочників з вивчення юридичних дисциплін. Актуальні проблеми теорії та практики розвитку інноваційних процесів в сучасній науці: тези доповідей і наук. повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції. Кіровоград, 2017.

  6. Слугоцька В.М. Юридична клініка в правоосвітній діяльності. Соціально-правові пріорітети України в контексті євроінтеграційних процесів: тези наук. допов. і повідом. ІІ Науково-практичної студентської конференції. Бар, 2018 р.

  7. Слугоцька В.М. Правовий нігілізм в Україні: причини виникнення, особливості прояву та шляхи подолання. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: тези доп. і наук. повідом. Міжнародної науково-практичної конференції. Львів,      2019 р.

  8. Слугоцька В.М. Структура механізму правового регулювання: підходи до розуміння.  Морально-правові аспекти охорони законних прав і свобод молоді в Україні: тези доповідей ІІІ наук.-практ. студ. конф. Бар, 2019 р.

 

 

Шандрук Сергій Миколайович

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління.

Освіта: Львівський лісотехнічний інститут (1983), спеціальність «Технологія деревообробки», кваліфікація «Інженер-технолог по автоматизації»; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2005), спеціальність «Державне управління», кваліфікація «Магістр державного управління».

Посадові обов’язки: завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін, викладач правових дисциплін.

Стаж педагогічної роботи: 9 років.

Дисципліни, які викладає: «Адміністративне право», «Муніципальне право», «Політологія».

Науково-методичні досягнення:

1. Шандрук С. М. Еволюція інституту примусового виконання рішень в Україні з княжої доби і до радянського часу. Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ.  Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007.  Вип. 13.  С. 264- 272.

2. Шандрук С. М. Контроль за діяльністю державних виконавців. Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ.  Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009.  Вип. 21.  С. 364-370.

3. Шандрук С. М. Про статус судових виконавців доби Київської Русі та великого князівства Литовського. Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ.  Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010.  Вип. 22. С. 159 -164.

4. Шандрук С. М. Основні періоди в розвитку організаційно-правових форм виконання судових рішень на українських землях. Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку : матер. наук.-практ. конф. до 90-річчя державної служби України (Київ, 18 листоп. 2008 р.) : у 2 т. Т. 1.  К. : НАДУ, 2009.  С. 25-30.

 5. Шандрук С. М. Про функції судових виконавців Литовсько-Руської держави. Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матер. наук.-практ. конф. за м.нар. участю (Львів, 3 квіт. 2009 р.) : у 2 ч. Ч. 1.  Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009.  С. 472- 475.

 6. Шандрук С. М. Моделі примусового виконання рішень суду. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб.  Інститут модернізації змісту освіти МОН України.  Київ, 2016.  Вип. 86.

С. 532-538.

7. Шандрук С. М. Оцінка якості надання адміністративних послуг: міжнародний досвід. Виховання громадянської правосвідомості у контексті сучасних соціально-економічних змін: матер. Наук.-практ. конф. (Бар, 7 грудня 2017 р.). Бар : Барський ГПК ім. М. Гру-шевського, 2017.  С. 9 -12.

8. Шандрук С. М. Основоположні засади європейського адміністративного права. Соціально-правові пріоритети України в контексті євро інтеграційних процесів : матер. Наук.-практ. конф. (Бар, 13 грудня 2018 р.).  Бар : Барський ГПК ім. М.Грушевсь-кого, 2018.  С. 8 -11.

 

Швець Лариса Володимирівна

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: викладач вищої категорії.

Освіта: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (1994-1999 р.р.), Національна академія внутрішніх справ (2000-2001 р.р.).

Посадові обов’язки: викладач правових дисциплін.

Стаж педагогічної роботи: 15 років.

Дисципліни, які викладає: «Конституційне право та процес», «Адміністративний процес», «Господарське право та судочинство в господарських судах», «Міжнародне право».

Відзнаки і нагороди: Грамота Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, Грамота за підготовку учасника до Всеукраїнського конкурсу наукових робіт для студентів коледжів «Права людини: національні та міжнародні механізми захисту» (2018).

Підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня: навчання в аспірантурі, Одеський державний університет внутрішніх справ (вступ 2018 р.); підвищення кваліфікації у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницька академія неперервної освіти»  з проблем: «Сучасні вимоги до укладання ділових паперів», «Розвиток іміджу вчителя: емоційний інтелект»,  «Збереження емоційного здоров’я особистості в освітньому просторі» ( 2020 р.).

 

 

Юзько Тетяна Миколаївна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: викладач вищої категорії, викладач-методист.

Науковий ступінь: доктор філософії (спеціальність «Право»).

Освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича (1994-1999 р.р.). 

Посадові обов’язки: викладач правових дисциплін.

Стаж педагогічної роботи: 20 років.

Дисципліни, які викладає: «Організація судових та правоохоронних органів», «Цивільний процес», «Кримінальний процес, Діловодство в юридичній практиці, Адвокатура та прокуратура України.

Відзнаки і нагороди: Подяка Міністерства освіти та науки України, Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Грамоти Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

Підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня: аспірантура, Харківський національний університет внутрішніх справ (2016-2020 н.р.),  захист дисертації  (2021 р.); курси підвищення кваліфікації на освітній платформі «Всеосвіта» за навчальним курсом «Створення власного блогу на платформі Blogger» (36 годин), 2020 р.; семінар-тренінг  з використання додатків Google у професійній діяльності викладача/методиста практики (8 годин),  2021 р.

Науково-методичні досягнення:

1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Кримінальний процес». Укладач Юзько Т. М. Бар, 2016. 395 с.

2. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Цивільний процес». Укладач Юзько Т. М. Бар., 2017. 294 с.

3. Слугоцька В.М., Юзько Т.М. Навчальна практика: програма та методичні рекомендації до проходження. Бар, 2019 р., 21 с.

4. Слугоцька В.М., Юзько Т.М. Переддипломна практика: програма та методичні рекомендації до проходження: навчально-методичний посібник. Бар, 2019 р., 42 с.

5. Юзько Т. М. Право на охорону праці працівника як складова  захисту права на життя. Часопис Київського університету права. 2016. № 1. С. 200-203.

6. Юзько Т. М. Реформування трудового законодавства в аспекті захисту права працівників на життя. Visegrad journal on human rights. 2017. № 2 (2).  С. 189-192.

7. Юзько Т. М. Конституція України як гарант захисту права людини на життя в сфері праці. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей та наук. повід. учасників II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.); за ред. М. І. Іншина, В. І. Щербини. К., 2016.     С. 294-298.

8. Юзько Т. М. Принцип рівності прав працівників як одна із гарантій забезпечення реалізації права на працю. Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції  (м. Харків, 28 жовтня 2016); за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х.: ХНУВС, 2016. С. 329-331.

9. Юзько Т. М. Роль держави у забезпеченні і реалізації права на працю. Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 лист. 2016 р.); за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила,                 І. О. Ізарової. Київ: Ніка-Центр, 2016.  С. 517-520.

10. Юзько Т. М. Право на освіту як передумова права на працю. Актуальні проблеми соціального права. Випуск II: Науково-практичний посібник (Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р.); за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л, Костюка, В. П. Мельника. К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. С. 72-74.

11. Юзько Т. М. Реалізація права на життя при виконанні трудової функції. Молодіжний науковий юридичний форум: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки. Київ. Національний авіаційний університет, 18 травня 2017 р. Том 2. Тернопіль: Вектор. С. 16-18.

12. Юзько Т. М. Законодавчі основи захисту права працівників на життя.  Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасників VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес.  2017 р.); за заг. ред. В. В. Жернакова. Харків: Право, 2017. С. 355-358.

13. Юзько Т. М. Вихідна допомога як гарантія захисту права на життя працівника. Юриспруденция – базовая составная часть интеграционных процессов и современного правового поведения. Сборник материалов международной научно-практической конференция (г. Кишинев, 3-4 ноября 2017 г.). орг. ком.: Бужор В. и др. Кишинев: Б.И., 2017. С. 177-179.

14. Юзько Т. М. До питання про персональні дані працівника і захисту права на життя. Правова реформа: концепція, мета, впровадження. Зб. наук. праць. Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23 листопада 2017 р.); за  заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. Харків: Право, 2017. С. 446-448.

15. Юзько Т. М. До питання про судову форму захисту трудових прав працівників. Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для Україні та Польщі. Матеріали Міжнародної мультидисциплінарної конференції (м. Сталова Воля, Польща, 20-21 липня 2018 р.). 2018. С. 31-35.

16. Юзько Т. М. Інститут соціального партнерства як форма державного захисту у сфері трудової діяльності. Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика. Тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовтня 2018 р.); за ред. О. М. Ярошенка. 2018.                 С. 385-390.

17. Юзько Т. М. Гарантії захисту права на життя працівника при припиненні виконання трудової функції. Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правохоронних органах: матеріали  VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 листопада 2018); за заг. ред.                 К.Ю. Мельника. 2018. С. 264-268.

18. Юзько Т. М. До питання про судову форму захисту трудових прав працівників. Пріорітетні напрямки розвитку правової системи України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції   (м. Львів, 25-26 січня 2019 р.). 2019. С. 82-85.

19. Юзько Т. М. Законодавча діяльність як форма державного захисту права на життя працівників у сфері праці. Проблеми та стан дотримання і захисту прав людини в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції   (м. Львів, 16-17 серпня 2019 р.). 2019. С. 128-131.

20. Юзько Т. М. Роль міжнародних актів у захисті прав трудящих-мігрантів. Правові виклики сучасності: Міжнародна міграція в умовах глобалізації. Матеріали I Міжнародної науково-практичної онлайн конференції (м. Чернівці, 23 жовтня 2020 р.). 2020. С. 184-189.

 

bottom of page