Кафедра мистецьких дисциплін

  Діяльність кафедри мистецьких дисциплін здійснюється відповідно до Наказу «Про затвердження завідувачами кафедр та складу кафедр коледжу» від 30.08.2016 р., виданого відповідно до Положень про «Вчену раду коледжу», «Завідувачів кафедр» та протоколу № 1 від 30.08.2016 року засідання  вченої ради коледжу.

  Основна мета роботи кафедри – організація викладачів мистецьких навчальних дисциплін на вдосконалення змісту їх викладання, підвищення науково-методичної підготовки, вивчення і пропаганда позитивного досвіду роботи членів кафедри, запровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій, форм та методів роботи зі студентами, спрямованих на якісну підготовку фахівців для дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом організації науково-методичної роботи викладачів, оскільки саме методична робота є показником інноваційності викладацького колективу, що досягається на основі системних нововведень щодо мети, змісту освіти, технологій організації навчально-виховного процесу.

  До складу кафедри мистецьких дисциплін входять такі циклові комісії:

 • циклова комісія хорового диригування та постановки голосу,

 • циклова комісія інструментального виконавства та музично-теоретичних дисциплін;

 • циклова комісія образотворчого мистецтва та художньої праці;

 • циклова комісія зв’язків з громадськістю та організації мистецьких заходів.

  Членами кафедри є науково-педагогічні працівники, голови відповідних циклових комісій, а також аспіранти й здобувачі наукових ступенів, що є викладачами означених циклових комісій.

  Робота кафедри мистецьких дисциплін ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що належать до її компетенції.

  Кафедра веде документацію, яка відображає зміст, організацію та методику проведення навчально-організаційного, науково-методичного та виховного процесу.

Основні напрямки роботи кафедри мистецьких дисциплін:

 • приведення навчальних програм у відповідність вимогам сучасності, наявності мистецької, музичної та нотної літератури у бібліотечному фонді коледжу;

 • професійна спрямованість у викладанні дисциплін;

 • комплексність, системність та цілісність дисциплін;

 • робота над реконструкцією та методичною наповнюваністю кабінетів;

 • система роботи із вдосконалення художнього та музично-виконавського рівня студентів (підготовка персональних виставок художніх робіт студентів, виступи студентів на концертах, творчих вечорах);

 • розширення світогляду студентів на кращих зразках української та світової мистецької літератури;

 • забезпечення студентів науково-теоретичною та методичною базою, яка б дала можливість реалізувати всі набуті знання під час проходження педагогічної практики.

   Кафедра мистецьких дисциплін здійснює контроль за всіма видами навчально-вихов-ного процесу:

 • виконання робочих навчальних програм викладачами з усіх дисциплін навчального циклу;

 • проведення відкритих уроків, методичних читань, позакласних занять, семінарів-практикумів, лекцій-концертів, їх аналіз;

 • методичне забезпечення всіх дисциплін, систематизація його в навчальних кабінетах;

 • систематизація знань для академ-концертів, технічних заліків, контрольних уроків;

 • система роботи над вдосконаленням художнього та музично-виконавського рівня (організація виставок художніх робіт студентів, самостійна робота студентів, виступи на концертах, творчих вечорах, звітних концертах);

 • контроль за виконанням рішень педрад, засідань кафедри мистецьких дисциплін;

 • забезпечення студентів навчальним матеріалом;

 • вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду викладачів кафедри мистецьких дисциплін.

 

   Творча педагогічна діяльність та ініціатива викладачів кафедри мистецьких дисциплін стає важливим засобом розвитку особистості студентів, що допомагає у вирішенні проблеми розвитку креативності майбутніх учителів музичного та образотворчого мистецтва.