top of page

Кафедра мистецьких дисциплін

Sait_on.png

  Діяльність кафедри мистецьких дисциплін здійснюється відповідно до Наказу «Про затвердження завідувачами кафедр та складу кафедр коледжу» від 30.08.2016 р., виданого відповідно до Положень про «Вчену раду коледжу», «Завідувачів кафедр» та протоколу № 1 від 30.08.2016 року засідання  вченої ради коледжу.

  Основна мета роботи кафедри – організація викладачів мистецьких навчальних дисциплін на вдосконалення змісту їх викладання, підвищення науково-методичної підготовки, вивчення і пропаганда позитивного досвіду роботи членів кафедри, запровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій, форм та методів роботи зі студентами, спрямованих на якісну підготовку фахівців для дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом організації науково-методичної роботи викладачів, оскільки саме методична робота є показником інноваційності викладацького колективу, що досягається на основі системних нововведень щодо мети, змісту освіти, технологій організації навчально-виховного процесу.

  До складу кафедри мистецьких дисциплін входять такі циклові комісії:

 • циклова комісія хорового диригування та постановки голосу,

 • циклова комісія інструментального виконавства та музично-теоретичних дисциплін;

 • циклова комісія образотворчого мистецтва та художньої праці;

 • циклова комісія зв’язків з громадськістю та організації мистецьких заходів.

  Членами кафедри є науково-педагогічні працівники, голови відповідних циклових комісій, а також аспіранти й здобувачі наукових ступенів, що є викладачами означених циклових комісій.

  Робота кафедри мистецьких дисциплін ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що належать до її компетенції.

  Кафедра веде документацію, яка відображає зміст, організацію та методику проведення навчально-організаційного, науково-методичного та виховного процесу.

Основні напрямки роботи кафедри мистецьких дисциплін:

 • приведення навчальних програм у відповідність вимогам сучасності, наявності мистецької, музичної та нотної літератури у бібліотечному фонді коледжу;

 • професійна спрямованість у викладанні дисциплін;

 • комплексність, системність та цілісність дисциплін;

 • робота над реконструкцією та методичною наповнюваністю кабінетів;

 • система роботи із вдосконалення художнього та музично-виконавського рівня студентів (підготовка персональних виставок художніх робіт студентів, виступи студентів на концертах, творчих вечорах);

 • розширення світогляду студентів на кращих зразках української та світової мистецької літератури;

 • забезпечення студентів науково-теоретичною та методичною базою, яка б дала можливість реалізувати всі набуті знання під час проходження педагогічної практики.

   Кафедра мистецьких дисциплін здійснює контроль за всіма видами навчально-вихов-ного процесу:

 • виконання робочих навчальних програм викладачами з усіх дисциплін навчального циклу;

 • проведення відкритих уроків, методичних читань, позакласних занять, семінарів-практикумів, лекцій-концертів, їх аналіз;

 • методичне забезпечення всіх дисциплін, систематизація його в навчальних кабінетах;

 • систематизація знань для академ-концертів, технічних заліків, контрольних уроків;

 • система роботи над вдосконаленням художнього та музично-виконавського рівня (організація виставок художніх робіт студентів, самостійна робота студентів, виступи на концертах, творчих вечорах, звітних концертах);

 • контроль за виконанням рішень педрад, засідань кафедри мистецьких дисциплін;

 • забезпечення студентів навчальним матеріалом;

 • вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду викладачів кафедри мистецьких дисциплін.

 

   Творча педагогічна діяльність та ініціатива викладачів кафедри мистецьких дисциплін стає важливим засобом розвитку особистості студентів, що допомагає у вирішенні проблеми розвитку креативності майбутніх учителів музичного та образотворчого мистецтва.

Sklad_KMD

Склад кафедри мистецьких дисциплін

Гуд Г.О..jpg

Гуд Ганна Олександрівна - завідувач кафедри мистецьких дисциплін, кандидат психологічних наук, викладач вищої категорії, викладач методист, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки “Полісся”. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2002 р., спеціальність «Музична педагогіка та виховання», кваліфікація: вчитель музики, керівник інструментального ансамблю. У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія».

Тема дисертації  «Психологічні особливості негативних переживань у молодших школярів» http://ipood.com.ua/data/avtoreferaty_i_dysertatsii/2021/HUD_diser_pas.pdf

Автор понад 10 наукових праць, публікацій в іноземних фахових виданнях та фахових виданнях України.

Мороз Майя Олександрівна – декан гуманітарно-педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки “Полісся”. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2001 р., музична педагогіка та виховання, вчитель музики. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації – «Формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі поліхудожньої освіти». Автор понад 25 наукових праць, публікацій в іноземних фахових виданнях та фахових виданнях України;  3 навчальних посібників з навчальних дисциплін «Аналіз музичних форм», «Гармонія», «Елементарна теорія музики», 4 методичних рекомендацій щодо вивчення та підготовки до екзамену з навчальних дисциплін «Основний музичний інструмент» та «Елементарна теорія музики», укладач 4 збірників пісень для дітей дошкільного та шкільного віку. Ґрунтовна педагогічна підготовка, значний практичний досвід роботи в галузі музичного виховання, ерудиція, прагнення до оновлення і удосконалення своїх знань, творчий підхід до справи забезпечують її фахову майстерність. Напрям педагогічної діяльності: формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки.

 

Мар’євич Наталія Костянтинівна – кандидат педагогічних наук. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, 1988 р., музика, вчитель музики. У 2015 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів». Автор понад 20 наукових праць, навчальних програм та методичних розробок з дисципліни «Методика музичного виховання в школі», навчального посібника «Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: навчальний посібник» та навчально-методичного посібника «Музичні ігри в початковій школі: навчально-методичний посібник». Напрям педагогічної діяльності: підготовка майбутніх фахівців до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів.

 

Матвієнко Наталія Анатоліївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України. Закінчила Одеську державну консерваторію імені А. В. Нежданової у 1987 р., спеціальність – викладач по класу баяна, керівник ансамблю народних  інструментів. Є керівником народних колективів: вокального жіночого квартету «Магія звуків», ансамблю народних інструментів «Візерунок». Автор навчальних програм з основного та додаткового музичного інструменту, акомпанементу; методичних рекомендацій до практичної та самостійної роботи студентів з додаткового музичного інструменту. Напрям педагогічної діяльності: проблеми модернізації мистецької освіти на сучасному етапі.

 

Сошинська Наталія Анатоліївна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинсько­го у 2000 р. за спеціальністю «Музична педагогіка та виховання», кваліфікація – вчитель музики, керівник інструментального ансамблю. Є керівником народних колективів: вокального жіночого тріо «Струни серця» та чоловічого ансамблю козацької пісні. Автор навчальних програм з дисциплін «Постановка голосу» та «Хорове диригування», методичних рекомендацій для  практичної та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Постановка голосу», навчально-методичного посібника «Поспівки та музичні вітання». Напрям педагогічної діяльності: формування особистості майбутнього педагога шляхом залучення до пісенної творчості.

bottom of page