Кафедра педагогіки, психології та фахових методик

Діяльність кафедри педагогіки, психології та фахових методик здійснюється відповідно до Наказу «Про затвердження завідувачами кафедр та складу кафедр коледжу» від 30.08.2016 р., виданого відповідно до Положень про «Вчену раду коледжу», «Завідувачів кафедр» та протоколу №1 від 30.08.2016 року засідання  вченої ради коледжу.

Завідувач кафедри: Дусь Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук.

Основні завдання діяльності кафедри:

з навчальної роботи:

 • методичний супровід освітнього процесу і надання рекомендації щодо його організації на денній, заочній формах навчання за усіма видами навчальних занять;

 • забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;

 • сприяння впровадженню кращого світового досвіду забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців;

 • участь в узгодженні розкладів навчальних занять, заліків й екзаменів та контроль за змінами у розкладі навчальних занять;

 • створення умов для розвитку творчих можливостей студентів;

 • контроль якості навчання студентів, аналіз результатів поточного та підсумкового контролю;

 • організація та контроль самостійної роботи студентів;

 • облік і контроль успішності та відвідування навчальних занять студентами: моніторинг ведення електронних журналів, аналіз результатів успішності та вживання заходів для підвищення якості навчання та навчальної дисципліни студентів;

 • керівництво підготовкою курсових та бакалаврських робіт;

 • організація та керівництво виробничою, педагогічною і переддипломною практиками;

 • залучення в межах повноважень кафедри до викладацької діяльності провідних фахівців-практиків і вчених;

 • розробка пропозицій щодо удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу;

 • сприяння обміну педагогічним досвідом між кафедрами в межах навчального закладу та між навчальними закладами.

з методичної роботи:

 • забезпечення відповідності освітніх програм стандартам вищої освіти;

 • забезпечення інтеграції освітньої та наукової діяльності через підвищення ролі дослідницької компоненти в освітніх програмах;

 • розробка та застосування прогресивних методів, новітніх методик, інноваційних технологій навчання;

 • розробка та періодичне оновлення навчальних планів, робочих навчальних програм, програм практик, анотацій та паспортів з дисциплін та інших навчально-методичних матеріалів на основі компетентністного підходу;

 • розробка та періодичне оновлення тематики курсових робіт, формування і періодичне оновлення напрямів досліджень, в межах яких визначається тематика дослідницьких робіт;

 • розробка та застосування засобів діагностики змісту і якості навчання та систем оцінювання рівня знань студентів;

 • підготовка підручників, навчальних посібників, інших навчальних та навчально-методичних видань кафедри;

 • формування планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та контроль за їх виконанням.

з наукової та інноваційної роботи:

 • проведення наукових досліджень з важливих теоретичних та практичних освітянських проблем за профілем кафедри;

 • організація науково-дослідної роботи студентів, залучення їх до наукової та дослідницької роботи кафедри;

 • аналіз науково-дослідних робіт, формування науково-технічних звітів;

 • впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;

 • проведення науково-методичних семінарів;

 • участь в організації конференцій, виставок, круглих столів, форумів, тренінгів тощо;

 • контроль навчання викладачів-аспірантів коледжу;

 • організаційне забезпечення підготовки та видання наукових публікацій (монографії, статті у наукових журналах, тези наукових конференцій тощо);

 • рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, наукових статей, наукових проектів та звітів тощо.

з організаційної роботи:

 • формування штатів науково-педагогічних працівників і навчально-допоміжного персоналу;

 • розподіл та затвердження педагогічного навантаження;

 • створення умов для нерозривності процесів навчання та науково-дослідної роботи;

 • участь у профорієнтаційній роботі зі вступниками;

 • кураторство академічної групи;

 • забезпечення творчих зв’язків з випускниками;

 • співробітництво з іншими кафедрами коледжу, кафедрами ВНЗ України в освітній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі;

 • вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи кращих викладачів, наставництво та допомога викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною та професійною майстерністю;

 • оприлюднення результатів діяльності кафедри;

 • участь науково-педагогічних працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, робочих груп тощо Міністерства освіти і науки України, інших органів забезпечення якості освіти.

з виховної роботи:

 • організація виховного процесу, спрямованого на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;

 • формування пропозицій щодо призначення керівників (кураторів) академічних груп;

 • участь у підвищенні духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді, створення сприятливих умов для реалізації студентством положень Кодексу честі студента коледжу;

 • реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки;

 • здійснення профорієнтаційної роботи шляхом здійснення різноманітних заходів для учнівської молоді з метою популяризації спеціальностей кафедри, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в  коледжі.

До складу кафедри педагогіки, психології та фахових методик входять наступні циклові комісії:

 • циклова комісія викладачів шкільної педагогіки, психології та фахових методик (голова – Кузнєцова Людмила Василівна);

 • циклова комісія дошкільної педагогіки та психології (голова – Любарська Іларія Петрівна).

Членами кафедри є науково-педагогічні працівники, голови відповідних циклових комісій, аспіранти й здобувачі наукових ступенів, що є викладачами відповідних циклових комісій.

Викладачі кафедри є активним учасниками наукових конференцій, конгресів, педагогічних читань, семінарів:

 • міжнародна науково-практична конференція «Художня творчість у контексті проблем її вивчення: етномотиви, етноконцепції та етносимволіка» (Барський гуманітарно-педагогічний коледжу імені Михайла Грушевського);

 • ХV Міжнародна науково-практична конференція «Формування професійної майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу» (Житомирський державний університет імені Івана Франка);

 • ХІІ Міжнародна конференція «Формування патріотизму та полікультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарно-педагогічного профілю» (Барський гуманітарно-педагогічний коледжу імені Михайла Грушевського);

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний урок мови й літератури: проблеми, пошуки, перспективи» (Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка);

 • науково-практична конференція «Формування соціокультурної компетентності вчителя: зміст, традиції, інновації» (Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка);

 • регіональна міжвузівська науково-теоретична конференція «Культурологічні та патріотичні аспекти формування духовності майбутнього фахівця» (м. Бар);

 • регіональні педагогічні читання «Реалізація ідей В.О.Сухомлинського у практиці роботи сучасних освітніх закладів» (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв, кафедра дошкільної та початкової освіти);

 • міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології «Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії» Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) тощо.

Важливим завданням кафедри є проведення щорічної студентської науково-теоретичної конференції «Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутнього фахівця», випуск збірки наукових статей та тез «Студентський науковий вісник» за результатами проведення науково-педагогічних досліджень.

Викладачі кафедри є авторами численних наукових статей, навчально-методичних посібників:

 • Вожатське літо, здрастуй! / упор. Н. А. Дусь, С. В. Марчук, Л. В. Кузнєцова;

 • Дусь Н.А. Основи педагогічного спілкування вчителя початкових класів: монографія;

 • Дусь  Н.А.  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Методика гурткової роботи» (Методика гурткової роботи: курс; Методика гурткової роботи: збірка програм роботи гуртків, студій, секцій; Методика гурткової роботи: термінологічний словник; Методика гурткової роботи: практикум);

 • Дусь  Н. А.  Педагогіка  в  схемах  та  таблицях;

 • Інструкції до практичних та лабораторних робіт з педагогіки : дидактика / укл. О.П. Демченко, С.В. Марчук;

 • Інструкції до практичних та лабораторних робіт з педагогіки : теорія виховання / укл. О.П. Демченко, С.В. Марчук;

 • Кузнєцова Л.В. Курс лекцій з методики туристично-краєзнавчої роботи;

 • Любарська І.П. Дошкільна педагогіка: метод.рекомендації до складання семетсчрових екзаменів»;

 • Любарсбка І.П., Гуд М.Я., Бакалець Н.О., Ремінна Л.О. Додаткова спеціалізація «Домашній вихователь»: рекомендації до складання державного екзамену;

 • Любарська І.П., Кабзбюк Н.о. Курсові роботти х спеціальності «Дошкільна освіта»: метод. рекомендації до написання та оформлення курсових робіт;

 • Мала енциклопедія форм виховної роботи : навчально-методичний посібник / упор. Л.В. Кузнєцова тощо.

Подальшими напрямками діяльності членів кафедри є:

 • корегування та узгодження змісту освіти, навчальних планів та програм з метою орієнтації на основні компоненти професійно-педагогічної компетентності, розробка та запровадження нових курсів, що сприятимуть формуванню професійно-педагогічної компетентності майбутніх фахівців;

 • вивчення та розповсюдження передового досвіду творчих педагогічних працівників;, адаптація кращих прикладів формування педагогічної компетентності;

 • науково-методичне забезпечення підготовки педагогів з урахуванням основних видів компетенцій майбутніх спеціалістів;

 • розробка та видання типових програм, методичних посібників, підручників, методичних матеріалів;

 • розробка й запровадження нових методик навчання та виховання з метою формування конкурентноздатного працівника освітньої галузі;

 • налагодження контактів з міжнародними організаціями, проведення спільних міжнародних заходів та проектів з проблем формування професійно-педагогічної компетентності;

 • ефективне застосування інноваційних програм освітніх технологій;

 • науково-методичні розробки з питань стратегії розвитку освітнього процесу, використання інноваційних форм і методів індивідуального чи групового пошуку;

 • використання творчого потенціалу вчителів-практиків та науковців в удосконаленні навчально-виховного процесу.