top of page

Кафедра педагогіки, психології та фахових методик

Діяльність кафедри педагогіки, психології та фахових методик здійснюється відповідно до Наказу «Про затвердження завідувачами кафедр та складу кафедр коледжу» від 30.08.2016 р., виданого відповідно до Положень про «Вчену раду коледжу», «Завідувачів кафедр» та протоколу №1 від 30.08.2016 року засідання вченої ради Коледжу.

 

Завідувач кафедри: Федорчук Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук.

Основні завдання діяльності кафедри:

з навчальної роботи:

 • методичний супровід освітнього процесу і надання рекомендації щодо його організації на денній, заочній формах навчання за усіма видами навчальних занять;

 • забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;

 • сприяння впровадженню кращого світового досвіду забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців;

 • участь в узгодженні розкладів навчальних занять, заліків й екзаменів та контроль за змінами у розкладі навчальних занять;

 • створення умов для розвитку творчих можливостей студентів;

 • контроль якості навчання студентів, аналіз результатів поточного та підсумкового контролю;

 • організація та контроль самостійної роботи студентів;

 • облік і контроль успішності та відвідування навчальних занять студентами: моніторинг ведення електронних журналів, аналіз результатів успішності та вживання заходів для підвищення якості навчання та навчальної дисципліни студентів;

 • керівництво підготовкою курсових та бакалаврських робіт;

 • організація та керівництво виробничою, педагогічною і переддипломною практиками;

 • залучення в межах повноважень кафедри до викладацької діяльності провідних фахівців-практиків і вчених;

 • розробка пропозицій щодо удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу;

 • сприяння обміну педагогічним досвідом між кафедрами в межах навчального закладу та між навчальними закладами.

 

з методичної роботи:

 • забезпечення відповідності освітніх програм стандартам вищої освіти;

 • забезпечення інтеграції освітньої та наукової діяльності через підвищення ролі дослідницької компоненти в освітніх програмах;

 • розробка та застосування прогресивних методів, новітніх методик, інноваційних технологій навчання;

 • розробка та періодичне оновлення навчальних планів, робочих навчальних програм, програм практик, анотацій та паспортів з дисциплін та інших навчально-методичних матеріалів на основі компетентнісного підходу;

 • розробка та періодичне оновлення тематики курсових робіт, формування і періодичне оновлення напрямів досліджень, в межах яких визначається тематика дослідницьких робіт;

 • розробка та застосування засобів діагностики змісту і якості навчання та систем оцінювання рівня знань студентів;

 • підготовка підручників, навчальних посібників, інших навчальних та навчально-методичних видань кафедри;

 • формування планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та контроль за їх виконанням.

 

з наукової та інноваційної роботи:

 • проведення наукових досліджень з важливих теоретичних та практичних освітянських проблем за профілем кафедри;

 • організація науково-дослідної роботи студентів, залучення їх до наукової та дослідницької роботи кафедри;

 • аналіз науково-дослідних робіт, формування науково-технічних звітів;

 • впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;

 • проведення науково-методичних семінарів;

 • участь в організації конференцій, виставок, круглих столів, форумів, тренінгів тощо;

 • контроль навчання викладачів-аспірантів коледжу;

 • організаційне забезпечення підготовки та видання наукових публікацій (монографії, статті у наукових журналах, тези наукових конференцій тощо);

 • рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, наукових статей, наукових проектів та звітів тощо.

 

з організаційної роботи:

 • формування штатів науково-педагогічних працівників і навчально-допоміжного персоналу;

 • розподіл та затвердження педагогічного навантаження;

 • створення умов для нерозривності процесів навчання та науково-дослідної роботи;

 • участь у профорієнтаційній роботі зі вступниками;

 • кураторство академічної групи;

 • забезпечення творчих зв’язків з випускниками;

 • співробітництво з іншими кафедрами коледжу, кафедрами ВНЗ України в освітній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі;

 • вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи кращих викладачів, наставництво та допомога викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною та професійною майстерністю;

 • оприлюднення результатів діяльності кафедри;

 • участь науково-педагогічних працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, робочих груп тощо Міністерства освіти і науки України, інших органів забезпечення якості освіти.

 

з виховної роботи:

 • організація виховного процесу, спрямованого на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;

 • формування пропозицій щодо призначення керівників (кураторів) академічних груп;

 • участь у підвищенні духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді, створення сприятливих умов для реалізації студентством положень Кодексу честі студента коледжу;

 • реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки;

 • здійснення профорієнтаційної роботи шляхом здійснення різноманітних заходів для учнівської молоді з метою популяризації спеціальностей кафедри, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в коледжі.

 

До складу кафедри педагогіки, психології та фахових методик входять наступні циклові комісії:

 • циклова комісія викладачів шкільної педагогіки, психології та фахових методик (голова – Кузнєцова Людмила Василівна);

 • циклова комісія дошкільної педагогіки, психології та фахових методик (голова – Любарська Іларія Петрівна).

 

Членами кафедри є науково-педагогічні працівники, голови відповідних циклових комісій, аспіранти й здобувачі наукових ступенів, що є викладачами відповідних циклових комісій.

 

Кафедра педагогіки, психології та фахових методик долучається до проведення різноманітних науково-методичних заходів (вебінари, круглі столи, конференції):

 • Міжнародна конференція з питань теорії і практики формування та розвитку творчої обдарованості майбутніх фахівців у системі професійної освіти;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Морально-патріотичне виховання студентської молоді в системі вищої освіти»;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-методологічні та прикладні аспекти»;

 • XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України»;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: проблеми, здобутки та перспективи розвитку» тощо.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри є учасниками міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів:

 • Савчук П.Н. Підготовка педагогічних фахівців у коледжах у світлі Концепції «Нова українська школа» / ХVІII міжнародна науково-практична конференція «Морально-патріотичне виховання студентської молоді в системі вищої освіти» (Бар. 2018 р.);

 • Савчук П.Н. Особливості організації навчального спілкування студентів педагогічного коледжу спеціальності 013 Початкова освіта в процесі групової навчальної діяльності на заняттях із хімії / П. Н. Савчук // Формування ключових і предметних компетентностей засобами сучасних освітніх технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Криворізького державного педагогічного університету та 60-річчю психолого-педагогічного факультету (спеціальності Початкова освіта) [Кривий Ріг, 21 листопада 2019 р.] / Міністерство освіти і науки України, Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг: КДПУ. 2019. – С. 204-208;

 • Yaroshenko, О.G., Samborska, O.D. Kiv, A.E. (2020). An integrated approach to digital training of prospective primary school teachers. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, р. 94–105 (індексується Scopus);

 • Самборська О. Д. Понятійний тезаурус інформаційно-цифрової компетентності майбутнього педагогічного працівника початкової освіти. Збірник наукових праць «Information Technologies in Education&quot»; (ITE), вип. 38, березень 2019, с. 85-96, doi:10.14308/ite000687;

 • Самборська, О. (2019). Інформаційно-цифрова компетентність майбутнього вчителя початкових класів і фактори її формування. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (7), 114-125;

 • Самборська О.Д. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутнього вчителя початкової школи з використанням проектної діяльності. Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали VІІІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів, 4-6 грудня 2018 року. / відп. за випуск Вишник О. О. – Глухів, 2018. С. 117-119;

 • Samborska O. Conceptual tesaurus of information and digital competence for tne future pedagogical worker of primary education. Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Warsaw, Poland, 2019. ISBN 978-83-952507-3-6/;

 • Самборська О. Чинники модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів. Зб. наук. пр. «Sectoral research XXI: characteristics and features», Чикаго, USA. 2021;

 • Самборська О. Д. Цифрове освітнє середовище інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів. Формування компетентнісного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України: матеріали ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Бар, 20 квітня. 2021 р.;

 • Волохата К. М. Інтеграція природничо-наукових дисциплін у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи. Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowobadawczych «Pedagogika Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje » (31.10.2017) Warszawa, 2017. С. 65 – 69;

 • Волохата К.М., Нечитайло М.М. Інтеграція природничих знань як засіб формування цілісної картини світу в учнів. Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної (дистанційної) конференції. Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2020. С.37-40;

 • Гуд Г.О. Психологічна характеристика негативних переживань дітей молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конференція (Одеса, 14-15 вересня 2018). Одеса: Букаєв В. В., 2018. С. 129–133);

 • Гуд Г.О. Негативні переживання дітьми молодшого шкільного віку, зумовлені соціальними чинниками. Психологія людини: свідомість та реальність: зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конференція (Ніжин, 30-31 жовтня 2018). Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2018. С. 44–47;

 • Гуд Г.О. Психологічна характеристика типів негативних переживань у молодшому шкільному віці. «Теорія і практика сучасної психології: реалії й перспективи»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня 2019 р.) Київ : Міленіум, 2019. С. 28-29.

 • Гулько Е.Н. Профилактика и предотвращение проявлений девіантного поведения несовершеннолетних / И.Г. Богатырев, Т.Н. Супрун, Е.Н. Гулько // Фемида : Республиканский юридический научно-практический журнал. – Казакстан. – 2018. – № 6 (270). – С. 18-23;

 • Tetiana Suprun, Olena Gulko Prophylaxis of implications of deviant behavior and prevention of offences among student’s youth (Профілактика наслідків девіантної поведінки та запобігання злочинам серед студентської молоді) / Tetiana Suprun, Olena Gulko // Visegrad journal on human rights. Словаччина, 2018. – № 1. – С. 195-204;

 • Ярошенко О.Г., Гулько О.М. Результативність студентського самоврядування у професійному вимірі: досвід Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського / О.Г. Ярошенко, О.М. Гулько. – Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference : «Topical issues of the development of modern science». – Sofia. – 2020. – С. 504-514;

 • Гулько О.М. Діяльність студентського самоврядування закладу вищої освіти в умовах карантинних обмежень / О.М. Гулько. // Збірник матеріалів ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції : Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України. – Бар. – 2021. – с. 41-43;

 • Hulko O. The influence of student government on the development of future teachers’ leadership qualities / O. Hulko // Неперервна професійна освіта: теорія і практика – К., 2021. – № 3 (68). – С. 51–59;

 • Дусь Н.А. Система духовно-морального виховання студентської молоді в гуманітарно-педагогічному коледжі / Концептуальні проблеми модернізації сучасної системи освіти на засадах формування духовно-патріотичних цінностей студентської молоді, тема виступу : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Вінниця-Бар, 2016. – С. 179-186;

 • Дусь Н.А. Принцип культуровідповідності виховання підростаючого покоління в контексті сучасних державних освітянських пріоритетів» / Теорія і практика формування та розвитку творчої обдарованості майбутніх фахівців у системі професійної освіти : матеріали ХVІ Міжнародної конференції. – Житомир-Бар, 2017. – С. 112-118;

 • Дусь Н.А. Модель культури педагогічного спілкування студентів в контексті компетентнісного підходу до підготовки фахівців / Морально-патріотичне виховання студентської молоді в системі вищої освіти: матеріали ХVІІІ Міжнародної конференції. – Вінниця-Київ, 2018. – С. 140-147;

 • Дусь Н.А., Кузнєцова Л.В. Особливості конфліктів у студентському колективі // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали Міжнародної викладацько-студентської науково-практичної конференції (Кременчук, 2020, ст. 47-52);

 • Драч І.І., Поберецька В.В. Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів. Педагогіка і психологія в сучасному світі: мистецтво навчати та навчатися: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 лют. 2021. Влоцлавек, Республіка Польща, 2021. С. 42–46;

 • Кузнєцова Л.В. Інклюзивна діяльність волонтерських загонів як напрямок роботи педагога-організатора освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 08-09 листопада 2018 р., ст.116-121);

 • Кузнєцова Л.В. Формування толерантності до осіб з особливими освітніми потребами // XXІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України (Бар, 2021);

 • Любарська І.П. - Любарська І.П., Якубчик О.М. Наукова стаття. Новаторські підходи до формування професійних якостей педагога в системі дошкільної освіти / ХХІІІ міжнародна науково-практична конференція «Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України», 20.04. 21 р. (сертифікат номер МК № 20.04- 1553).

 • Victoria Poberetska. The pedagogical conditions of primary education teacher training in pedagogical colleges for integrated learning. Modern Science — Moderní věda. Praha, 2021. № 5. Р. 71–77;

 • Поберецька В.В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів. Science and Society: The 9th International scientific and practical conference October 1-2, 2020. Forum Publishers, Copenhagen, Denmark. 2020. P. 59–64;

 • Поберецькая В. В. Обоснование и реализация педагогических условий подготовки учителя начального образования в педагогических колледжах к интегрированному обучению учащихся. Revistă ştiinţifică progresivă. Republica Moldova, 2020. Vol.3. № 4(6). С. 18–20;

 • Slobodianiuk I. Modern education technologies in the methodical system of teaching physics // Knowledge, Education, Law, Management. 2018. № 1(21). p. 206–215;

 • Слободянюк І.Ю. Підвищення пізнавальної мотивації гуманітаріїв до вивчення фізики // Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 травня 2017 р. Київ, 2017. С. 171–173;

 • Слободянюк И.Ю. Применение интерактивной доски SmartBoard на уроках физики для учащихся гуманитарного профиля // Педагогические инновации – 2017: Материалы международной научно-практической интернет-конференции, 17 мая 2017 г. Витебск, 2017. С. 190–192;

 • Слободянюк И.Ю., Заболотный В.Ф., Мыслицкая Н.А. Виртуальные исследования в процессе изучения курса физики старшей школы // Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы развития: материалы IV Международной научно-методической конференции. Москва, 2019. С. 271–278.

 • Слободянюк І.Ю., Цегольник Л.П. Використання Інтернет-сервісу Quizizz у системі засобів перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 7-8 листопада 2019 р. Тернопіль, 2019. С. 184–187.

 • Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф. Використання інтерактивних симуляцій та віртуальних лабораторних робіт в умовах дистанційного навчання // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: матеріали Х-ї Міжнародної наук.-практ. інтернет конф., присвяченої 125-річчю з Дня народження Нобелівського лауреата І. Є. Тамма, 25 травня – 4 червня 2020 р. Кропивницький, 2020. С.48–50.

 • Слободянюк І.Ю., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Інтерактивні симуляції в системі засобів формування експериментальних умінь здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання // International scientific conference “Mathematics, Physics, Mechanics, Astronomy, Computer Science and Cybernetics: issues of productive interaction” : conference proceedings, July 9-10, 2021. Wloclawek, Republic of Poland, 2021. P.49-54.

 • Федорчук Н.А. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до реалізації Концепції Нової української школи / Матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх фахівців до інноваційної діяльності» (м. Житомир, 18 листопада 2021 р.) / Нові технології навчання: збірник наукових праць ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2021. Вип. 95. 236 с.

 

Викладачі є учасниками різноманітних міжнародних наукових форумів та вебінарів:

 • Міжнародна науково-практична конференція: «Інноваційні технології в дошкільній освіті – 2021» (Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди);

 • Міжнародна науково-практична конференція «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації»;

 • Міжрегіональний вебінар «Сучасна школа і сучасний учитель»;

 • Всеукраїнський педагогічний марафон «Інновації в освітньому процесі ЗДО»;

 • Круглий стіл «Гуманна Педагогіка в школі. Як заінтригувати, мотивувати і залучити учнів до вивчення нової теми?»: Асоціація та культурно-просвітницький центр «Галичина»;

 • Круглий стіл Клубу CILE «Інклюзія у закладах освіти»: виклики практичного досвіду» (Клубу інтегрального лідерства освітян CILE»;

 • Круглий стіл у формі онлайн-спілкування «Розвиток сучасного закладу вищої освіти в умовах міжнародної співпраці: стратегія, проблеми, перспективи»;

 • Науково-методичний онлайн-семінар «Відповідальне батьківство ХХІ ст.» (Хмельницький кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки);

 • Он-лайн конференція «Сучасна школі і сучасні вчителі»;

 • форум «Ukraine Creative Spark Policy Forum-2021»;

 • форум «Лідери освітніх змін»);

 • вебінар від British Council «Як креативно навчати креативності? Практичні кейси», у межах проєкту Британської Ради «Teaching excellence»);

 • вебінар від British Council «Оцінювання студентів: заохотити, а не знеохотити» тощо.

 

Викладачі кафедри є авторами численних наукових статей, навчально-методичних посібників:

 • Вожатське літо, здрастуй! / упор. Н. А. Дусь, С. В. Марчук, Л. В. Кузнєцова;

 • Дусь Н.А. Основи педагогічного спілкування вчителя початкових класів: монографія;

 • Дусь Н.А. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Методика гурткової роботи» (Методика гурткової роботи: курс; Методика гурткової роботи: збірка програм роботи гуртків, студій, секцій; Методика гурткової роботи: термінологічний словник; Методика гурткової роботи: практикум);

 • Дусь Н. А. Педагогіка в схемах та таблицях;

 • Інструкції до практичних та лабораторних робіт з педагогіки : дидактика / укл. О.П. Демченко, С.В. Марчук;

 • Інструкції до практичних та лабораторних робіт з педагогіки : теорія виховання / укл. О.П. Демченко, С.В. Марчук;

 • Кузнєцова Л.В. Курс лекцій з методики туристично-краєзнавчої роботи;

 • Любарська І.П. Дошкільна педагогіка: метод. рекомендації до складання семестрових екзаменів»;

 • Любарська І.П., Гуд М.Я., Бакалець Н.О., Ремінна Л.О. Додаткова спеціалізація «Домашній вихователь»: рекомендації до складання державного екзамену;

 • Любарська І.П., Якубчик О.М. Методичні рекомендації до складання атестаційних екзаменів з педагогіки та окремих методик;

 • Мала енциклопедія форм виховної роботи : навчально-методичний посібник / упор. Л.В. Кузнєцова;

 • Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики з додаткової спеціалізації «Домашній вихователь» / укл. І.П. Любарська, М.Я. Гуд;

 • Методичні рекомендації до написання та захисту науково-дослідних робіт здобувачами освіти за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво. 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво: навчально-методичний посібник / укл. Н.А. Федорчук;

 • Методичні рекомендації до складання комплексного атестаційного екзамену з фахових методик дошкільної освіти : для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» / укл. Н.М. Скорбатюк;

 • Щоденник спостережень педагогічного процесу в групах дітей раннього віку / укл. Л.Г. Подуфалова, М.М. Шпаковата;

 • Якубчик О.М. Використання перлин українського фольклору в процесі організації спостережень у природі з дітьми дошкільного віку: навчально-методичний посібник / укл. О.М. Якубчик;

 • Якубчик О.М., Любарська І.П. Методичні рекомендації до складання атестаційного екзамену з дошкільної педагогіки та окремих методик. Освітній ступінь «Молодший спеціаліст» спеціальність 012 «Дошкільна освіта» / укл. І.П. Любарська, О.М. Якубчик.

 • Якубчик О.М. Скорбатюк Н.М. Щоденник педагогічної практики.// Спостереження та пробні заняття в дошкільних групах. Освітній ступінь «Молодший спеціаліст» спеціальність 012 «Дошкільна освіта» / укл. О.М. Якубчик, Н.М. Скорбатюк тощо.

 

Під керівництвом викладачів студенти спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта беруть участь в різноманітних професійно зорієнтованих заходах:

 • XIII Міжнародна науково-практична конференція «Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України»;

 • Міжнародна науково-практична конференція здобувачів освіти та молодих вчених «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації»;

 • V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя»;

 • Міжрегіональний історико-краєзнавчий семінар «Боротьба українського народу за ідентичність та державність через призму століть (до 400-річчя Хотинської битви та 100-річчя національно-визвольного руху на теренах Поділля початку 20-х років XX століття)»;

 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Культуромовна особистість фахівця у ххі столітті»;

 • XXІІІ міжнародна науково-практична конференція «Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України» ;

 • III Всеукраїнська науково-історична конференція «Витоки і становлення козацького руху на етнічних землях України. Постать Івана Виговського в контексті української історії»;

 • навчально-методичний вебінар «Шалва Олександрович Амонашвілі: гуманізм серця і душі»;

 • Міжрегіональний вебінар «Нова українська школа: упевнений поступ освітньої реформи»;

 • онлайн-конференції «Сучасна школа і сучасні вчителі»;

 • круглий стіл «Гуманна Педагогіка в школі», тема: «Як заінтригувати, мотивувати і залучити учнів до вивчення нової теми?» ;

 • заходи по відзначенню Всесвітнього Дня науки;

 • заходи по відзначенню Дня науки в Україні;

 • ХХІ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності;

 • захист курсових робіт тощо.

 

Важливим етапом у системі фахової підготовки, першою ланкою професійного становлення майбутніх педагогів є їх практична підготовка, що є необхідною складовою освітньо-професійних програм.

 

Під час практики закладаються основи майбутньої професійної діяльності, відбувається оволодіння фаховою майстерністю; формуються професійні якості особистості, зміцнюється інтерес до майбутньої професії. Практика створює реальні можливості для формування готовності здобувачів освіти до професійної діяльності.

 

Практика передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні майбутніми педагогами достатнього для професійної діяльності обсягу знань і вмінь.

 

Подальшими напрямками діяльності членів кафедри є:

 • корегування та узгодження змісту освіти, навчальних планів та програм з метою орієнтації на основні компоненти професійно-педагогічної компетентності, розробка та запровадження нових курсів, що сприятимуть формуванню професійно-педагогічної компетентності майбутніх фахівців;

 • вивчення та розповсюдження передового досвіду творчих педагогічних працівників;, адаптація кращих прикладів формування педагогічної компетентності;

 • науково-методичне забезпечення підготовки педагогів з урахуванням основних видів компетенцій майбутніх спеціалістів;

 • розробка та видання типових програм, методичних посібників, підручників, методичних матеріалів;

 • розробка й запровадження нових методик навчання та виховання з метою формування конкурентноздатного працівника освітньої галузі;

 • налагодження контактів з міжнародними організаціями, проведення спільних міжнародних заходів та проектів з проблем формування професійно-педагогічної компетентності;

 • ефективне застосування інноваційних програм освітніх технологій;

 • удосконалення системи дистанційного та змішаного навчання майбутніх фахівців;

 • науково-методичні розробки з питань стратегії розвитку освітнього процесу, використання інноваційних форм і методів індивідуального чи групового пошуку;

 • використання творчого потенціалу вчителів-практиків та науковців в удосконаленні навчально-виховного процесу.

Sait_on.png
bottom of page