top of page

Атестаційний екзамен – останній крок до омріяного диплома

Атестаційний екзамен є важливою формою підсумкового контролю освітньої діяльності студентів педагогічних спеціальностей. На основі його результатів визначається рівень професійної готовності майбутніх педагогів та ухвалюється рішення про присвоєння їм кваліфікації.

Цьогоріч уперше атестаційні екзамени здобувачі освіти складали дистанційно. 9, 11, 12, 19 червня про свою успішність звітували студенти 2-БД, 2-БД(з), 2-БШ, 2-БШ(з) груп денної і заочної форм навчання на спеціальностях 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта».

Студенти 2-БД, 2-БД(з) груп склали комплексний атестаційний екзамен із педагогіки, психології і фахових методик. Програма екзамену передбачала перевірку рівня оволодіння студентами змісту провідних фахових дисциплін –педагогіки (педагогіка дошкільна, педагогіка раннього віку, історія дошкільної педагогіки, педагогічна творчість), психології (дитяча психологія, психологія творчості, психологія дитячої творчості, психологія педагогічна, етнопсихологія) і фахових методик дошкільної освіти.

Рівень готовності випускників до професійної педагогічної діяльності оцінювала Державна кваліфікаційна комісія, у складі якої працювали: Задорожна Г.С., голова комісії, кандидат педагогічних наук; Дусь Н.А., заступник голови комісії, кандидат педагогічних наук; Скорбатюк Н.М. і Саврій Ю.Ф., екзаменатори; Новак В.В., секретар комісії.

Майбутні педагоги продемонстрували належний рівень знань із теорії, практики та організації дошкільної освіти в Україні; ґрунтовними відповідями підтвердили, що вони володіють змістом базових понять із психолого-педагогічних дисциплін і фахових методик, знають принципи, методи, форми організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти відповідно до вимог сучасних державних стандартів. У ході спілкування з членами атестаційної комісії студенти опиралися на нормативно-правові документи, що регулюють діяльність освітньої галузі, упевнено аналізували спадщину класиків і новаторів педагогіки, чітко й переконливо аргументували свої думки.

Студенти 2-БШ, 2-БШ(з) груп склали кваліфікаційний екзамен із педагогіки, психології та фахових методик, у ході якого атестаційна комісія зробила висновки про рівень підготовки випускників бакалаврату до роботи з молодшими школярами. У складі комісії працювали: Волохата К.М., голова комісії, кандидат педагогічних наук; Дусь Н.А., заступник голови комісії, кандидат педагогічних наук; Дусь Н.А. і Поберецька В.В., екзаменатори; Новак В.В., секретар комісії.

Екзамен мав комплексний характер і включав питання з різних дисциплін, згрупованих у три розділи:

1) педагогічні дисципліни;

2) методики викладання початкового курсу математики та української мови;

3) методики викладання окремих навчальних предметів початкової школи.

Зміст екзаменаційних білетів зосереджував увагу студентів на ґрунтовному аналізі нормативних документів, зміст яких розкриває сучасні тенденції реформування освіти в Україні.

Результати екзамену показали, що здобувачі освіти мають якісний рівень знань з основних фахових дисциплін. Зокрема вони належно засвоїли:

  • основні віхи розвитку школи і педагогічної думки в Україні;

  • зміст світової та вітчизняної історико-педагогічної спадщини;

  • основні тенденції розвитку педагогічної думки на сучасному етапі розбудови школи;

  • і і принципи процесу навчання та виховання;

  • форми, методи, засоби навчання і виховання тощо.

Атестаційна комісія відзначила високий рівень захисту бакалаврської роботи на тему «Принцип гуманізму як концептуальна основа виховання молодших школярів», який представила Нагаєвська А. (науковий керівник – Дусь Н.А., кандидат педагогічних наук). Дослідниця розкрила сутність і принципи гуманної педагогіки, дослідила еволюцію поглядів на проблему гуманістичного виховання особистості в історико-педагогічному контексті, проаналізувала особливості підготовки гуманного вчителя, що є передумовою гуманізації освіти в Україні; презентувала методику гуманістичного виховання молодших школярів на основі християнської етики.

Важливим етапом підготовки студентів до атестаційних екзаменів стало проходження ними наукової-дослідницької та переддипломної педагогічної практики, написання курсових робіт із педагогіки, психології, фахових методик.

Проведення атестаційних екзаменів дає підставу стверджувати, що в майбутніх фахівців сформовано прагнення до самоосвіти, самовиховання, творчої і науково-педагогічної діяльності, власні педагогічні погляди й переконання; розвинено самостійність мислення, творчі здібності. Випускники проявляють стійкий інтерес до професії педагога, інноваційної професійної діяльності, організації і вдосконалення освітнього процесу, підвищення своєї педагогічної майстерності.

Атестаційна комісія вітає всіх здобувачів освіти із завершенням екзаменаційної сесії і бажає плідної педагогічної діяльності та успіхів на професійній ниві!


Н.А. Дусь,

завідувач кафедри педагогіки,

психології та фахових методик

43 перегляди
Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page