top of page

Вагомий здобуток наукових пошуків

Упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в Україні та виокремлення в ньому освітньої галузі «Природознавство» ставить перед закладами вищої освіти нові завдання щодо вдосконалення та підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, котрі закладають основи природознавчої компетентності учнів і забезпечують формування понять та уявлень, що слугують базою для вивчення предметів природничо-наукової підготовки в основній і старшій профільній школі.

Майбутньому вчителю початкової школи необхідно здобути ґрунтовну природничу освіту, яка є основою для формування природознавчої компетентності фахівця, сприяє глибокому пізнанню та осмисленню навколишнього світу, забезпечує формування ключових життєвих позицій і бачення місця людини в природі, потребу в самоосвіті та професійному зростанні.

Монографія «Теоретичні засади формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи» – це результат багаторічних наукових пошуків Волохатої Катерини Миколаївни, викладача КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

У праці обґрунтовано педагогічні умови та модель формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкових класів, описано методику реалізації педагогічних умов формування в них природознавчої компетентності.

Наукову цінність монографії підтверджують слова рецензента Акімової Ольги Вікторівни, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: «Монографія багата на творчі знахідки, які характеризуються достатнім рівнем наукової новизни, переконливою аргументацією висновків, їх практичною цінністю. Аналіз викладеного в монографії матеріалу свідчить про актуальність обраної теми, високий теоретичний рівень і практичну цінність наукового доробку. Оригінальність праці зумовлена масштабом розглянутих питань, осягненням їхнього змісту, комплексністю подання наукового дослідження. Підсумовуючи, варто наголосити, що запропонована робота є актуальним, самостійним та творчим дослідженням, яке спирається на глибокі теоретичні розробки, аналіз емпіричного матеріалу, узагальнення зарубіжного та українського досвіду».

Звісно, кожен викладач закладу вищої освіти має прагнути до професійного зростання через активну науково-дослідницьку діяльність, друк авторських наукових праць та навчально-методичних посібників. Саме такого педагога-науковця чекає сучасна студентська молодь!

Федорчук Н.А.,

кандидат педагогічних наук,

завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик
81 перегляд

Commentaires


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page