top of page

Циклова комісія викладачів образотворчого мистецтва та художньої праці

Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи на кафедрі мистецьких дисциплін у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі є циклова комісія викладачів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Викладачі циклової комісії здійснюють підготовку студентів з фахових навчальних дисциплін мистецького спрямування які необхідні для підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів за спеціальностями 013 Середня освіта / Образотворче мистецтво та 014 Початкова освіта.

Основним завданням роботи циклової комісії є оптимізація освітнього процесу відповідно до нових начальних планів та сучасних вимог навчання з широким діапазоном розвитку необхідних компетентностей у майбутнього фахівця. Викладачі циклової комісії дотримуються загальноколеджового девізу: «Від творчості викладача до творчості студента». У своїй роботі впроваджують активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності, використовують інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, дидактичні ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, студентське волонтерство тощо.

Метою роботи циклової комісії викладачів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва є формування у студентів культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті; плекання пошани до національної і світової мистецької спадщини.

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями є:

  • збагачення духовного світу студента під час сприймання мистецтва та художньої творчості; виховання шани до національної і світової культурної спадщини;

  • набуття досвіду творення художніх образів через опанування  мистецькими вміннями; розвиток загальних і спеціальних мистецьких здібностей;

  • розкриття творчого потенціалу особистості; стимулювання художньо-образного мислення, художніх інтересів; виховання естетичного смаку; сприяння творчому самовияву та розвитку індивідуального стилю студента через мистецтво;

  • розвиток уміння інтерпретувати твори мистецтва, висловлювати враження та особистісне ставлення до них; засвоєння необхідних знань про види мистецтва, особливості їхньої художньо-образної мови;

  • формування вміння презентувати й оцінювати власну творчість, плекання потреби у самовдосконаленні;

  • формування вміння взаємодіяти з іншими через мистецтво, виявляти зв’язки образотворчого мистецтва з природним і соціокультурним середовищем;

  • виховання здатності застосовувати образотворче мистецтво для отримання задоволення та емоційного самопізнання.

 

Викладачі циклової комісії постійно працюють над розвитком перспективних можливостей в галузі комплексного методичного забезпечення освітніх програм із навчальних дисциплін спеціальності.

bottom of page