top of page

Циклова комісія викладачів музично-теоретичних дисциплін

Професійна підготовка студентів спеціальності 014 Середня освіта. Музичне мистецтво не можлива без вивчення музично-теоретичних дисциплін. Теорія музики, сольфеджіо, гармонія, аналіз музичних творів, народна музична творчість, світова та українська музичні літератури – ось предмети, що закладають базисні основи майбутньої професійної діяльності вчителя музики.

Викладачі циклової комісії музично-теоретичних дисциплін плідно працюють над удосконаленням методичного забезпечення предметів циклу. Вони є авторами ряду методичних розробок, навчальних посібників.

 • Мороз М. О. Елементарна теорія музики : навчально-методичний посібник / М.О.Мороз. – Вінниця, ТОВ «Нілан – ЛТД», 2015. – 184 с.

 • Мороз М.О. Використання комплексу фізичних вправ у практичній роботі з молоддю з обмеженими фізичними можливостями / М.О. Мороз // Інклюзивне навчання осіб з інвалідністю у системі вищої освіти України : [монографія] / колектив авторів; відп. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 140 с. – С. 60-70.

 • Мороз М. О. Елементарна теорія музики : навчально-методичний посібник / М.О.Мороз. – 2-е вид., переробл. та доповн.-Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2019. – 183 с.

 • Подільський Бар та його околиці: історія і сучасність (Події. Особистості. Факти) : навчальний посібник / А. І. Сторожук. – Київ, 2010. – 281 с.

 • Творча діяльність студентів як один із шляхів сталого духовного розвитку регіону : [про досвід роботи творчої лабораторії Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М.Грушевського] / Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / Вінн. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського; за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця : ВДПУ. Вип. ХІХ. – 2011. С .143-149.

 • Українська народна музична творчість: вивчаємо, запам'ятовуємо, зберігаємо [Текст] : навч.-метод. посіб. / А.І.Сторожук. – Бар : [б. в.], 2012. – 182 с.

 • Народнопісенна лірика Східного Поділля як фольклорна традиція [Текст] : записи і коментарі: навч.-метод. посіб. / А.І.Сторожук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 272 с.

 • Казочка, яка жила поруч... [Текст] : навч.-метод. посіб. / Антоніна Сторожук, Алла Ковальська. – Вид. 2-е, допов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 160 с.

 • Пісенно-обрядова традиція весни на Східному Поділлі [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Сторожук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 208 с. + ноти.

 • Берегиня подільської самобутності [Текст] : краєзнав. нарис про Антоніну Іванівну Сторожук / Барський гуманітар.-пед. коледж ім. Михайла Грушевського, Барська район. б-ка ; літ. ред. Л. Слободянюк ; упоряд. В. Медведєв. – Бар ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 140 с. : фот. – Бібліогр.: с. 96-115.

 • Новорічно-різдвяна пісенність та обрядова традиція зими на Східному Поділлі: навчально-методичний посібник / А.І.Сторожук. – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2018. – 346 с.

 • Дікун І. А. Уроки музики у 2 класі. Особливості проведення уроків з теми «Три типи музики – пісня, танець, марш : методичний посібник. Бар, 2011. 100 с.

 • Дікун І. А. Вивчення творчості західноєвропейських композиторів у загальноосвітній школі: навчально-методичний посібник. Бар, 2011. 164 с.

 • Дікун І. А. Вивчення творчості російських композиторів у загальноосвітній школі : навчально-методичний посібник. Бар, 2012. 126 с.

 • Пошук... Натхнення… Творчість…: методичний посібник. Упорядник Дікун І. А. Бар, 2015. 165  с.

 • Дікун І.А. Презентація творчої діяльності майбутніх учителів музики у процесі педагогічної практики : творчий проект. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. 42 с.

 • Дікун І.А. Світова музична література : методичні рекомендації до вивчення дисципліни. Бар, 2014. 120 с.

 • Дікун І.А. Світова музична література : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Бар, 2014. 106 с.

 • Дікун І.А. Світова музична література : методичні рекомендації до практичної роботи студентів. Бар, 2014. 61 с.

 • Дікун І. А. Історія зарубіжної музики : методичні рекомендації до вивчення дисципліни. Бар, 2014. 120 с.

 • Дікун І. А. Історія зарубіжної музики : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Бар, 2014. 79 с.

 • Дікун І. А. Історія зарубіжної музики : методичні рекомендації до практичної роботи студентів. Бар, 2014. 53 с.

 • Дікун І. А. Історія української музики : методичні рекомендації до вивчення дисципліни. Бар, 2014. 64 с.

 • Дікун І. А. Історія української музики : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Бар, 2014. 46 с.

 • Дікун І. А. Історія української музики : методичні рекомендації до практичної роботи студентів. Бар, 2014. 28 с.

 

  Високий рівень викладання, ґрунтовні знання, підвищення професійного рівня, широка методична робота, творчі пошуки та звершення – ось головні риси сьогоденної роботи колективу циклової комісії музично-теоретичних дисциплін.

bottom of page